Vrhovno sodišče

Subscribe to Vrhovno sodišče feed
Updated: 2 hours 53 min ago

UPRS Sodba I U 2101/2017-7 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Po naravi stvari je jasno, da nepremičnin, ki so že prešle v last Republike Slovenije, ni mogoče ponovno odvzeti pravnemu nasledniku razlaščenca, poleg tega tožnica za tak zahtevek glede na navedeno niti nima pravnega interesa. Pri tem je nepomembno, na kakšni podlagi so navedene nepremičnine prešle v last Republike Slovenije.

UPRS Sodba I U 1015/2017-13 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
V obravnavani zadevi ni sporno, da se je rok za oddajo vloge na razpis iztekel 1. 6. 2016 in da tožnica svoji pravočasni vlogi ni priložila nobenega od zahtevanih dokimentov, temveč da je šele po pozivu organa predložila navedeni sklep ARSO z dne 15. 12. 2016, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Gre namreč za enega od vsebinskih vstopnih pogojev na razpis, ki ga mora vlagatelj izkazovati že ob oddaji vloge. S predložitvijo sklepa, ki je bil izdan šele po oddaji vloge na javni razpis in tudi po njegovem zaprtju, zato ni izpolnila splošnih pogojev.

UPRS Sodba I U 2339/2017-7 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Glede na ugotovitev, da gre v zadevi za nelegalno gradnjo, se sodišču do ugovorov, da se v objektu ne opravlja gostinska dejavnost, ni treba opredeljevati, saj tudi če bi bili utemeljeni, to ne bi vplivalo na odločitev.

UPRS Sodba I U 1660/2017-12 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Varstvene usmeritve, določene v 132. členu ZVKD-1, se upoštevajo tako pri samem prostorskem načrtovanju kot pri izdajanju kulturnovarstvenih soglasij.

UPRS Sodba I U 1611/2017-12 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Za ugotovitev, ali je tožnica izvajala očitano zavajajočo poslovno prakso, je bistveno, ali je potrošniku pred nakupom zagotavljala, da ima ustrezen rezervni del, ki dejansko ni bil ustrezen tj. tak, po katerem je potrošnik povpraševal. To dejstvo pa je med strankama sporno.

UPRS Sklep I U 1456/2018-9 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Z zapustitvijo azilnega doma je tožnik s konkludentnim ravnanjem pokazal, da nima interesa za pravnomočno dokončanje postopka v Republiki Sloveniji in s tem tudi, da odločba, ki jo je izpodbijal s tožbo, očitno ne posega več v njegove pravice, ki jih je uveljavljal v prošnji za mednarodno zaščito.

UPRS Sodba I U 1358/2018-5 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Namen posameznih preiskovalnih dejanj v skrajšanem postopku v skladu s 431. členom ZKP ni preiskava, kot se ta opravlja v rednem kazenskem postopku, temveč so posamezna preiskovalna dejanja zgolj v pomoč upravičenemu tožilcu pri odločitvi, ali naj vloži obtožni predlog.

UPRS Sodba I U 519/2017-9 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Pri sporočanju, da se deli stavbnih zemljišč, na katerih želi graditi, ne nahajajo v obračunskem območju te vrste komunalne opreme tj. da obračunsko območje za predvideno novo komunalno opremo ni določeno tako, kot to določa 76. člen ZPNačrt in zato toženka komunalnega prispevka za novo komunalno opremo (ponovno) ne bo odmerila, ne gre za vprašanje formalnih sestavin vloge v smislu 66. člena ZUP in zato tudi ne za poziv za dopolnitev teh sestavin.

UPRS Sodba I U 476/2017-8 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Glede na površino in konstrukcijske značilnosti, ki so bile ugotovljene na kraju samem in ob prisotnosti tožnika (ki je inšpekcijski zapisnik tudi podpisal), objekta ni mogoče uvrstiti med enostavne ali nezahtevne objekte, za gradnjo te vrste objekta pa je bilo po določbah ZGO potrebno gradbeno dovoljenje. Enako velja v času ZGO-1 oziroma bi po tem predpisu tožnik lahko pričel graditi zgolj na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.

UPRS Sodba I U 1609/2016-37 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Ni mogoče šteti za dokazano, da bi bila lastnica nepremičnine in prej imetnica pravice uporabe (razpolaganja) katera druga oseba kot tožnica, ki je kot lastnica vpisana v zemljiško knjigo.

UPRS Sodba I U 1534/2017-30 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Odločba o o dovolitvi pripravljalnih del – parcelacije, ki je bila izdana med postopkom razlastitve, v postopku evidentiranja parcelacije in evidentiranja urejenih mej zgolj nadomešča zahtevo lastnikov nepremičnine za uvedbo postopka in njihovo soglasje k parcelaciji. V ostalem je postopek evidentiranja urejene meje in parcelacije enak kot v primeru, če se uvede na zahtevo lastnika.

UPRS Sodba I U 74/2017-13 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:52
Tožnica šele v tožbi prvič navaja, da obravnavana zemljišča nimajo možnosti priključitve na plinsko omrežje in da naj bi bila zato izpodbijana odločba v tem delu nepravilna. Ker je (kot že pojasnjeno) iz izreka izpodbijane prvostopenjske odločbe razvidno, da je bila pri obračunu NUSZ upoštevana tudi postavka za opremljenost zemljišč s plinovodom, in je zato imela tožnica možnost, da to zatrjevano nepravilnost uveljavlja že v pritožbi, pa tega ni storila, je takšen tožbeni očitek nedovoljena tožbena novota.

UPRS Sodba I U 2424/2017-16 - Upravno sodišče

Mon, 11/05/2018 - 09:51
Obrazložitev izpodbijane odločbe je tako pomanjkljiva, da je ni mogoče preizkusiti. V njej namreč ni navedena nobena konkretna okoliščina, ki je bila v okviru postavljenih kriterijev upoštevana pri ocenjevanju, tožničine vloge. Zato preizkus, ali so bili pri točkovanju tožničine vloge očitno kršeni kriteriji vrednotenja in ocenjevanja, ni mogoč, na kar pravilno opozarja tožnica v tožbi.

Pages