Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 26 min 39 sec ago

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-593/16 z dne 7. 2. 2019

Mon, 04/15/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to zavrglo pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o kaznovanju pritožnika zaradi žalitve sodišča v reviziji, vloženi v upravnem sporu. Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da je pritožnikova pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča o kaznovanju nedovoljena, ker ZUS-1 take pritožbe ne predvideva in je zato treba šteti, da jo izključuje. Pritožnik je trdil, da mu je Vrhovno sodišče z zavrženjem pritožbe v nasprotju z Ustavo odreklo meritorno odločanje o pritožbi.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-95/16 z dne 14. 3. 2019

Mon, 04/15/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi registrirane lekarne zoper sodbo Vrhovnega sodišča, ki je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, da se zavrne zahtevek pritožnice na ugotovitev, da še velja njena koncesijska pogodba za opravljanje lekarniške dejavnosti,  sklenjena z mestno občino Ljubljana (MOL). Vrhovno sodišče je torej potrdilo, da je MOL zakonito odpovedala koncesijsko pogodbo pritožnice.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-731/16, Up-742/17 z dne 14. 3. 2019

Thu, 04/11/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) kot upnice v izvršbi, ki je v dveh izvršilnih zadevah predlagala izvršbo denarnih terjatev na podlagi pravnomočnih odločb svoje disciplinske komisije. Sodišči prve in druge stopnje sta zavrnili predloga za izvršbo na podlagi stališča, da odločbe disciplinske komisije OZS niso izvršilni naslov, ki bi bil lahko podlaga za sodno izvršbo, in sicer zato, ker tega izrecno ne določa noben zakon ali drug predpis.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-383/15 z dne 24. 1. 2019

Thu, 03/28/2019 - 00:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočno sodbo, s katero je bil spoznan za krivega storitve kaznivih dejanj nasilništva in kaznivega dejanja nasilja v družini. Zatrjeval je, da je sodišče neutemeljeno odreklo verodostojnost pričama, katerih zaslišanje je predlagal (le na podlagi njunega razmerja s pritožnikom, ne da bi opravilo celovito oceno njunih izpovedb v povezavi s preostalimi dokazi), in da sodišče ni obrazložilo celotnega dejanskega stanu iz krivdoreka.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1094/18 z dne 21. 2. 2019

Tue, 03/26/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper sodbo Upravnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo Sodnega sveta. Sodni svet je z navedeno odločbo drugo osebo imenoval na mesto višje sodnice, za katero je kandidirala tudi pritožnica.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2018

Fri, 03/22/2019 - 00:00
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajko Knez,  je v petek, 22. 3. 2019, skupaj z generalnim sekretarjem dr. Sebastianom Neradom, na tiskovni konferenci predstavil Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2018.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2018

Wed, 03/20/2019 - 00:00
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajko Knez,  bo v petek, 22. 3. 2019, ob 11.00 uri, na Ustavnem sodišču, Beethovnova 10, Ljubljana, na tiskovni konferenci predstavil Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2018.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-619/17 z dne 14. 2. 2019

Tue, 03/19/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper odločitev pritožbenega sodišča, ki je spremenilo zavrnilno sodbo sodišča prve stopnje tako, da je ugodilo zahtevku tožeče stranke za odpoved najemne pogodbe za neprofitno najemno stanovanje in naložilo pritožnici dolžnost njegove izpraznitve v roku šestdesetih dni od pravnomočnosti sodbe.

Delovno srečanje sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije s sodnikom Evropskega sodišča za človekove pravice

Fri, 03/15/2019 - 00:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajka Kneza je v petek, 15. marca 2019, na delovni obisk v Slovenijo dopotoval sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak. Na tradicionalnem srečanju so obravnavali novosti v sodni praksi obeh sodišč ter izmenjali izkušnje s področja ustavnosodne presoje.

Delovno srečanje sodnic in sodnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije s sodnikom Evropskega sodišča za človekove pravice

Fri, 03/15/2019 - 00:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajka Kneza je v petek, 15. marca 2019, na delovni obisk v Slovenijo dopotoval sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak. Na tradicionalnem srečanju so obravnavali novosti v sodni praksi obeh sodišč ter izmenjali izkušnje s področja ustavnosodne presoje.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-441/16 z dne 24. 1. 2019

Fri, 03/01/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep sodišč o podaljšanju pripora. Pritožnik je trdil, da mu je sodišče kršilo pravico do izjave v postopku, ker je njemu in njegovemu zagovorniku predlog državnega tožilca za podaljšanje pripora vročilo po telefaksu in jima določilo le eno uro časa, da se o predlogu izjavita.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-455/15 z dne 24. 1. 2019

Tue, 02/12/2019 - 00:00
Pritožnica je odvetnica, ki je v kazenskem postopku zastopala oškodovanko kot tožilko. Z ustavno pritožbo je izpodbijala pravnomočen sklep Višjega sodišča, ki jo je kaznovalo z denarno kaznijo v višini 1.500 EUR zaradi žalitve sodišča v pritožbi zoper oprostilno sodbo. Vrhovno sodišče je njeno pritožbo zavrnilo kot neutemeljeno.