Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 4 min 21 sec ago

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-181/16 z dne 15. 11. 2018

Thu, 12/27/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti drugega stavka prvega odstavka 86. člena in 87. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 191. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-194/17 z dne 15. 11. 2018

Thu, 12/27/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavnosti več določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej), kolikor se nanašajo na zasebnike, ki imajo koncesijo za javno zdravstveno službo.
 
Druga poved drugega odstavka 3. člena ZZDej določa, da izvajalci zdravstvene storitve javne zdravstvene službe opravljajo nepridobitno, torej tako, da morajo presežek prihodkov nad odhodki porabiti za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti. Navedena določba te storitve opredeljuje kot negospodarske storitve splošnega pomena.

Slavnostna seja Ustavnega sodišča ob dnevu ustavnosti

Thu, 12/20/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga vsako leto praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Slavonostna seja je potekala v četrtek, 20. decembra 2018. Slavostne seje so udeležili najvišji predstavniki državne oblasti in institucij javnega življenja.

Slavnostna seja Ustavnega sodišča ob dnevu ustavnosti

Thu, 12/20/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga vsako leto praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Slavonostna seja je potekala v četrtek, 20. decembra 2018. Slavostne seje so udeležili najvišji predstavniki državne oblasti in institucij javnega življenja.

Funkcijo nastopila nova sodnica in predsednik Ustavnega sodišča

Wed, 12/19/2018 - 00:00
Z 19. 12. 2018  se je končal mandat sodnice in predsednice Ustavnega sodišča dr. Jadranke Sovdat. Kot sodnica jo je nadomestila dr. Katja Šugman Stubbs, sodnik dr. Rajko Knez pa je nastopil triletni mandat predsednika Ustavnega sodišča.

Funkcijo nastopila nova sodnica in predsednik Ustavnega sodišča

Wed, 12/19/2018 - 00:00
Z 19. 12. 2018  se je končal mandat sodnice in predsednice Ustavnega sodišča dr. Jadranke Sovdat. Kot sodnica jo je nadomestila dr. Katja Šugman Stubbs, sodnik dr. Rajko Knez pa je nastopil triletni mandat predsednika Ustavnega sodišča.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-21/16 z dne 5. 12. 2018

Mon, 12/17/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je na zahtevo Okrožnega sodišča v Kopru odločalo o ustavnosti 371. in 390. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki se nanašata na vrstni red poplačil iz splošne in posebne razdelitvene mase v postopku osebnega stečaja preživninskega zavezanca.

Slavnostna seja ob dnevu ustavnosti

Mon, 12/17/2018 - 00:00
Ustavno sodišče bo tudi letos s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-80/17 z dne 5. 12. 2018

Fri, 12/14/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni skladnosti prvega odstavka 12. člena Zakona o odvetniški tarifi (ZOdvT) v delu, v katerem se je odvetniška nagrada,  izračunana za namen povrnitve pravdnih stroškov, pri vrednostih predmeta nad 500.000 EUR za vsak začeti nadaljnji znesek 50.000 EUR, zvišala za 100 EUR. Odločalo je o zahtevi za oceno ustavnosti Vrhovnega sodišča, ki je menilo, da Ustava zahteva, da odvetniška nagrada, izračunana za navedeni namen, ne sme preseči vrednosti, ki jo ima pri spornem predmetu v višini 500.000 EUR, ne glede na to, kolikšna je bila dejanska vrednost spornega predmeta.

Odločitev Ustavnega sodišča v zadevi U-I-32/15

Thu, 12/13/2018 - 00:00
Številka: U-I-32/15-65
Datum: 26. 11. 2018


Na podlagi prvega odstavka 30. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) izdaja Ustavno sodišče naslednje

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-114/16, Up-535/16 z dne 22. 11. 2018

Mon, 12/10/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper pritožnika odredilo začasno zavarovanje premoženja na podlagi 20. in 21. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI). Ugovor pritožnika zoper sklep je bil zavrnjen kot neutemeljen, Višje sodišče v Kopru pa je zavrnilo pritožnikovo pritožbo zoper sklep o zavrnitvi ugovora.

Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15

Fri, 12/07/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Ustna razglasitev odločitve Ustavnega sodišča v zadevi št. U-I-32/15

Fri, 12/07/2018 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije bo na podlagi 54. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) ustno razglasilo odločitev v postopku za oceno ustavnosti 4. člena Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni zbor (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7., 42., 43., 44., 90., 91., 92. in 93. člena Zakona o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo).

Odločba Ustavnega sodišča Up-9/16 z dne 15. 11. 2018

Wed, 11/28/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je zavrnilo ustavno pritožbo pritožnice, ki je izgubila pravdo na ugotovitev nedopustnosti izvršbe na delež stanovanja, ki sta jo sprožila zakonca (kupca stanovanja), ki sta v izvršbi podala ugovor tretjega zoper izvršbo pritožnice  na to stanovanje, zaradi poplačila dolga tretje osebe, ki je bila v zemljiški knjigi še vknjižena kot lastnik stanovanja, čeprav ga je že prodala.

Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Avstrije pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranke Sovdat je v ponedeljek, 5. novembra 2018, na tridnevni uradni obisk dopotovala delegacija Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki jo vodi predsednica Ustavnega sodišča Republike Avstrije, dr. Brigitte Bierlein. 

Uradni obisk delegacije Ustavnega sodišča Republike Avstrije pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Na povabilo predsednice Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Jadranke Sovdat je v ponedeljek, 5. novembra 2018, na tridnevni uradni obisk dopotovala delegacija Ustavnega sodišča Republike Avstrije, ki jo vodi predsednica Ustavnega sodišča Republike Avstrije, dr. Brigitte Bierlein.
 

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-793/15 z dne 10. 10. 2018

Mon, 11/05/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper odločitvi Višjega in Vrhovnega sodišča, da mora plačati 500 EUR denarne kazni, ker je sodišču poslal elektronsko sporočilo, v katerem naj bi žalil razpravljajočo sodnico in s tem načel ugled in avtoriteto sodstva.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-793/15 z dne 10. 10. 2018

Sun, 11/04/2018 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika zoper odločitvi Višjega in Vrhovnega sodišča, da mora plačati 500 EUR denarne kazni, ker je sodišču poslal elektronsko sporočilo, v katerem naj bi žalil razpravljajočo sodnico in s tem načel ugled in avtoriteto sodstva.