Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 1 hour 14 min ago

Izjava za javnost predsednika Ustavnega sodišča

Tue, 10/15/2019 - 01:00
Vloga sodnika dr. Accetta v času pred ustanovitvijo stranke SMC je bila na podlagi identičnih očitkov, kot se tokrat pojavljajo v nekaterih medijih, v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred Ustavnim sodiščem; prvič v zadevi U-I-191/17 (Drugi tir), nazadnje pa v zadevi U-I-59/17 (Presoja ZTuj-2, ločeno mnenje sodnika Jakliča). Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019

Mon, 10/14/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena Zakona o tujcih. Izpodbijane določbe so urejale poseben pravni režim oseb, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, v času spremenjenih razmer na področju migracij. Zakonodajalec je v drugem odstavku 10.b člena Zakona o tujcih začasno in na določenem območju nadomestil določbe Zakona o mednarodni zaščiti, ki drugače urejajo ravnanje z namero podati prošnjo za mednarodno zaščito.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1099/18 z dne 12. 9. 2019

Thu, 10/10/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodno odločbo, izdano v upravnem sporu, s katero je bil pritožnici pravnomočno zavrnjen predlog za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti za mladoletna vnuka.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-293/16 z dne 12. 9. 2019

Thu, 10/03/2019 - 01:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočen sklep o zavrženju obtožnega predloga. Med drugim je zatrjeval, da je Višje sodišče svojo odločitev o zavrnitvi pritožbe utemeljilo na lažnem dejstvu, saj naj bi zapisalo, da je pritožnik zamudil osemdnevni rok za vložitev obtožnega predloga, ker naj bi se v obtožnem predlogu sam skliceval na sklep o zavrženju kazenske ovadbe z dne 3. 8. 2009. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval, da se je na ta sklep sicer res skliceval, a da ovadba, ki je bila s tem sklepom zavržena, sploh ni povezana s predmetnim obtožnim predlogom.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019

Wed, 10/02/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na podlagi vložene zahteve Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani presojalo ureditev veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti. Odločilo je, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo.

Prof. dr. Matej Accetto nastopil triletni mandat podpredsednika Ustavnega sodišča

Mon, 09/30/2019 - 01:00
Z 28. septembrom 2019 je mandat podpredsednika Ustavnega sodišča nastopil ustavni sodnik prof. dr. Matej Accetto. Sodnice in sodniki Ustavnega sodišča so ga za podpredsednika izvolili na seji 20. junija 2019.

Dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika

Sat, 09/28/2019 - 01:00
Z 28. septembrom 2019 je dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika. Nadomestil je ustavno sodnico dr. Etelko Korpič-Horvat. Mandat ji je prenehal 27. 9. 2019.

Dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika

Sat, 09/28/2019 - 01:00
Z 28. septembrom 2019 je dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika. Nadomestil je ustavno sodnico dr. Etelko Korpič-Horvat, ki ji je s tem dnem prenehal mandat.

Dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika

Sat, 09/28/2019 - 01:00
Z 28. septembrom 2019 je dr. Rok Čeferin nastopil funkcijo ustavnega sodnika. Nadomestil je ustavno sodnico dr. Etelko Korpič-Horvat, ki ji je s tem dnem prenehal mandat.


Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-171/16, Up-793/16 z dne 11. 7. 2019

Fri, 08/23/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na podlagi vložene pobude presojalo del drugega odstavka 71. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (v nadaljevanju ZIZ), ki odlog izvršbe iz posebno upravičenih razlogov na predlog dolžnika v izvršbi dovoljuje za največ tri mesece in le enkrat. Pri presoji izpodbijanega dela navedene določbe se je Ustavno sodišče omejilo na izvršbo zaradi izpraznitve in izročitve stanovanjske nepremičnine, ki je dolžnikov dom.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-602/16 z dne 20. 6. 2019

Wed, 07/31/2019 - 01:00
Z izpodbijano odločbo o prekršku Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije in sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani je bil pritožnik pravnomočno spoznan za odgovornega storitve prekrška po prvem odstavku v zvezi z drugim odstavkom 86. člena Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP) s tem, ko je pri pacientih M. C. in S. G., ki nista bila sposobna odločanja o sebi, izvedel medicinski poseg (lumbalno punkcijo) brez poprejšnje privolitve njunih zakonitih zastopnikov oziroma svojcev. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval kršitev 28. člena Ustave. Člen 86 ZPacP naj bi bil jasen in naj bi se nanašal samo na položaj, ko se medicinski poseg izvede brez privolitve pacienta, ki je sposoben odločanja o samemu sebi.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-531/19 z dne 4. 7. 2019

Wed, 07/31/2019 - 01:00
Pritožnik, slovenski državljan, je bil v Romuniji spoznan za krivega storitve dveh kaznivih dejanj davčne zatajitve, izrečena pa mu je bila štiriletna kazen zapora. Romunija je na podlagi evropskega naloga za prijetje in predajo (v nadaljevanju ENPP) Republiko Slovenijo zaprosila za predajo pritožnika zaradi prestajanja izrečene kazni. Okrožno sodišče v Ljubljani je z izpodbijanim sklepom z dne 4. 3. 2016 predajo dovolilo, pri čemer jo je odložilo do tedaj, ko bo pritožnik v Republiki Sloveniji prestal kazen zapora, ki mu je bila izrečena v drugem kazenskem postopku v Sloveniji. Sodišče je v sklepu o dovolitvi odložene predaje navedlo, da pritožnik v Romuniji ni bil osebno navzoč na sojenju, v katerem mu je bila izdana obsodilna sodba, in da na to sojenje tudi ni bil osebno povabljen, vendar pa je podan pogoj za predajo iz drugega odstavka 13. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami Evropske unije (v nadaljevanju ZSKZDČEU-1), saj je Romunija dala ustrezna zagotovila, da bo pritožniku po predaji zagotovljena možnost ponovnega sojenja. Zoper ta sklep je pritožnik vložil pritožbo, ki jo je Višje sodišče v Ljubljani zavrnilo.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-186/15 z dne 4. 7. 2019

Wed, 07/31/2019 - 01:00
Pritožnik je bil z izpodbijanimi sodbami, na podlagi priznanja krivde, spoznan za krivega storitve kaznivega dejanja uboja v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti po prvem odstavku 115. člena Kazenskega zakonika. V ustavni pritožbi je uveljavljal, da sodišče kaznivega dejanja ni pravilno pravno opredelilo, saj naj bi priznal potek kaznivega dejanja, ne pa tudi pravne kvalifikacije. Opozarjal je, da je bila žrtev pritožnikov očim, ki je bil do njega večkrat fizično in psihično nasilen. V kritičnem času naj bi očim pritožnika fizično napadel in mu grozil, zato naj se pritožnik kot psihični bolnik več ne bi bil sposoben obvladati.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-38/17 z dne 11. 7. 2019

Tue, 07/30/2019 - 01:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočni sklep, s katerim je bil postopek odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja nad njim ustavljen in njegov predlog za odpust obveznosti zavrnjen. Sodišči sta namreč ugotovili, da je pritožnik v zadnjih petih letih prevzemal nesorazmerne obveznosti in da zato ne izpolnjuje pogojev za odpust obveznosti iz 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta sprememba je določila strožje pogoje za odpust obveznosti, sodišči pa sta jo v tem primeru uporabili na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ker o odpustu obveznosti še ni bilo odločeno. Pritožnik je zatrjeval kršitev 14. in 22. člena Ustave, ker naj bi sodišči na podlagi navedenega 34. člena retroaktivno uporabili spremenjeni 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kar naj bi bilo v nasprotju s 155. členom Ustave, zaradi poslabšanja njegovega pravnega položaja pa naj bi bilo kršeno tudi načelo pravne varnosti iz 2. člena Ustave.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-321/17 z dne 11. 7. 2019

Tue, 07/30/2019 - 01:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočni sklep, s katerim je bil postopek odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja nad njim ustavljen in njegov predlog za odpust obveznosti zavrnjen. Sodišči sta namreč ugotovili, da pritožnik davčnemu organu ni predložil obračuna prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter nekatere druge prispevke) ter da zato ne izpolnjuje pogojev za odpust obveznosti iz 399. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je bil spremenjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Ta sprememba je določila strožje pogoje za odpust obveznosti, sodišči pa sta jo v tem primeru uporabili na podlagi tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ker o odpustu obveznosti še ni bilo odločeno. Pritožnik je zatrjeval očitno napačno uporabo navedene določbe 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (22. člen Ustave), s čimer naj bi bile stranke postavljene v neenak položaj (drugi odstavek 14. člena Ustave). Sodiščema je očital, da na določene njegove navedbe nista odgovorili in s tem kršili 22. in 25. člen Ustave.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1167/18 z dne 11. 7. 2019

Fri, 07/26/2019 - 01:00
Pritožnika sta izpodbijala pravnomočno sodbo, s katero je bila zavrnjena njuna zahteva za sodno varstvo, vložena zoper odločbo o prekršku. Med drugim sta zatrjevala, da je sodišče navedbe o nezakonitosti podzakonskega predpisa (na katerem je temeljila odločba o prekršku) zavrnilo z napačnim stališčem, da dokler tak predpis velja, ga je treba spoštovati.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 (DRONI)

Thu, 07/25/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, z delno odločbo št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019, ugotovilo, da tretja alineja drugega odstavka 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17) ni v neskladju z Ustavo.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-78/16, Up-384/16 z dne 5. 6. 2019

Fri, 07/19/2019 - 01:00
Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala odločitev Vrhovnega sodišča o zavrnitvi revizije zoper sodbo Upravnega sodišča, s katero je to sodišče zavrnilo njeno tožbo zoper odločbi predsednika Višjega sodišča v Ljubljani in podpredsednika Višjega sodišča v Ljubljani v zvezi z odločbama Sodnega sveta. Predmet tožbe v upravnem sporu je bil del odločitve obeh prvostopenjskih odločb, ki se nanaša na pritožničino uvrstitev v plačni razred ter na obračunavanje in izplačevanje plače v skladu s tem plačnim razredom, potem ko je bila pritožnica ponovno izvoljena v sodniško funkcijo na sodniško mesto višje sodnice ter je ponovno nastopila sodniško službo. Vrhovno sodišče se je strinjalo z odločitvijo in obrazložitvijo Upravnega sodišča, ki je zavzelo stališče, da je glede na 45. člen Zakona o sodniški službi pravilna uvrstitev pritožnice v izhodiščni plačni razred, saj gre za uvrstitev v plačni razred ob nastopu sodniške službe po izvolitvi, višji plačni razred pa lahko sodnik pridobi le z napredovanjem.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-6/17 z dne 20. 6. 2019

Thu, 07/18/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Vrhovnega sodišča za oceno ustavnosti Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) in Zakona o upravnem sporu (v nadaljevanju ZUS-1). Navedena zakona sta po mnenju predlagatelja v neskladju s 23. in 25. členom Ustave, ker ne določata ustreznih pristojnosti, postopkov in pooblastil sodišču, da v upravnem sporu presoja in odloči o veljavnosti prostorskih aktov ter naloži odpravo morebiti ugotovljene protiustavnosti in nezakonitosti prostorskega akta pristojnemu organu, da bi se s tem zagotovilo učinkovito varstvo lastnikov nepremičnin. Ustavno sodišče je presojo zatrjevane protiustavne pravne praznine omejilo na vprašanje sodnega varstva lastnikov nepremičnin zoper občinske prostorske načrte v delu, v katerem ti spreminjajo obstoječo namensko rabo njihovih zemljišč iz zazidljivih v nezazidljiva. Ker gre pri tem po navedbah predlagatelja za vprašanje sodnega varstva zoper splošne pravne akte na področju prostorskega načrtovanja, je Ustavno sodišče ustavnost ureditve presojalo z vidika ZPNačrt. Odločilo je, da ZPNačrt ni bil v neskladju z Ustavo.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 (ANPR)

Wed, 07/17/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Varuha človekovih pravic, z delno odločbo št. U-I-152/17 z dne 4. 7. 2019 razveljavilo četrti odstavek 113. člena, 32. točko drugega odstavka 123. člena, 32. točko 125. člena in dvaindvajseto alinejo prvega odstavka 128. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr. in 10/17).

Pages