Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 1 hour 8 min ago

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-366/16 z dne 5. 12. 2019

Fri, 01/10/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi časopisne hiše zoper sodbo Vrhovnega sodišča v delu, v katerem ji je bilo naloženo plačilo denarne odškodnine v višini 10.000,00 EUR zaradi okrnitve ugleda in dobrega imena tožnice – politične stranke. Nosilno stališče Vrhovnega sodišča je bilo, da svoboda novinarskega izražanja ne more ščititi tudi zavestno neresničnih trditev o dejstvih, ki posegajo v ugled kake osebe, čeravno je okrnjen ugled politične stranke in so meje svobode izražanja v tovrstnih razpravah široke.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-229/17, U-I-37/17 z dne 21. 11. 2019

Tue, 01/07/2020 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi prosilca za mednarodno zaščito, vloženi zoper sodbo Vrhovnega sodišča, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča. S slednjo je Upravno sodišče zavrnilo pritožnikovo tožbo zoper odločbo MNZ o zavrnitvi prošnje za priznanje mednarodne zaščite v Republiki Sloveniji.

Slavnostna seja Ustavnega sodišča ob dnevu ustavnosti

Thu, 12/19/2019 - 00:00
Ustavno sodišče Republike Slovenije je s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga vsako leto praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Slavnostna seja ob dnevu ustavnosti

Mon, 12/16/2019 - 00:00
Ustavno sodišče bo tudi letos s posebno slovesnostjo počastilo dan ustavnosti, ki ga praznujemo v spomin na sprejetje Ustave Republike Slovenije dne 23. decembra 1991.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-479/18, Up-469/15 z dne 24. 10. 2019

Fri, 12/06/2019 - 00:00
V obravnavani zadevi je Ustavno sodišče ob presoji ustavne pritožbe, vložene v prekrškovni zadevi, presojalo tudi ustavno skladnost Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16, v nadaljevanju ZP-1). ZP-1 namreč ne določa posebnega roka, v katerem bi moral biti postopek novega odločanja po razveljavitvi pravnomočne odločbe o prekršku z zahtevo za varstvo zakonitosti pravnomočno končan.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-391/18 z dne 14. 11. 2019

Tue, 11/26/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je ugotovilo neskladje z Ustavo petletnega objektivnega roka za vložitev predloga za obnovo pravdnega postopka, kolikor se nanaša na obnovitveni razlog, da se sodna odločba opira na drugo sodno odločbo ali na odločbo kakšnega drugega organa, pa je bila ta odločba pravnomočno spremenjena, razveljavljena oziroma odpravljena (9. točka 394. člena Zakona o pravdnem postopku).

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-44/18 z dne 7. 11. 2019

Fri, 11/22/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je odločilo o zahtevi za oceno ustavnosti tretjega odstavka 310. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), ki je določal enomesečni rok za vložitev tožbe za uveljavitev prerekane izločitvene pravice in njeno prenehanje v primeru zamude navedenega roka. Zaradi ugotovljene tesne medsebojne zveze s tretjim odstavkom 311. člena ZFPPIPP, ki je urejal smiselno enak položaj v primeru prekinjenega pravdnega postopka, je Ustavno sodišče opravilo tudi njegovo presojo.

Zadržanje izvrševanja točke c) drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 67.a člena in točke b) četrtega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju

Wed, 11/20/2019 - 00:00
Številka: U-I-180/19-17
Datum: 7. 11. 2019

  SKLEP  
Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude družbe KPL, d. o. o., Ljubljana, in drugih, ki jih zastopa odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, na seji 7. novembra 2019

sklenilo:

Odločba št. Up-709/15, Up-710/15 z dne 9. 10. 2019

Fri, 11/15/2019 - 00:00
Pritožnik je bil s pravnomočno sodbo spoznan za krivega kaznivega dejanja jemanja podkupnine po prvem odstavku 261. člena KZ-1. Izrečena mu je bila kazen zapora. Zoper pravnomočno sodbo je pritožnik vložil zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je Vrhovno sodišče zavrnilo.
 

Odziv predsednika Ustavnega sodišča na izjavo poslanca Državnega zbora

Fri, 11/15/2019 - 00:00
Gre za neprimerno izjavo člana zakonodajne veje oblasti, ki izraža nespoštljiv odnos do drugih institucij državne oblasti, ne le Ustavnega sodišča.

Medsebojno spoštovanje nosilcev različnih vej oblasti je osnova za normalno delovanje države in bistveno za ohranjanje zaupanja državljanov do oblasti.

Zato bi si morali vsi prizadevati, tudi in predvsem v primerih, ko smo različnih mnenj, za strpne in spoštljive odnose.
Predsednik US
Prof. dr. Rajko Knez

Delovni obisk sodnikov Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Tue, 10/22/2019 - 01:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča dr. Rajka Kneza, je Ustavno sodišče v ponedeljek, 21. oktobra 2019, na delovnem obisku gostilo dr. Marka Ilešiča, sodnika Sodišča Evropske unije in dr. Marka Bošnjaka, sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice.
 
Takšno delovno srečanje je ustaljena oblika sodniškega dialoga, ki omogoča izmenjavo izkušenj na področju varstva človekovih pravic oziroma prava Evropske unije.

Izjava za javnost predsednika Ustavnega sodišča

Tue, 10/15/2019 - 01:00
Vloga sodnika dr. Accetta v času pred ustanovitvijo stranke SMC je bila na podlagi identičnih očitkov, kot se tokrat pojavljajo v nekaterih medijih, v preteklih letih že večkrat predmet presoje pred Ustavnim sodiščem; prvič v zadevi U-I-191/17 (Drugi tir), nazadnje pa v zadevi U-I-59/17 (Presoja ZTuj-2, ločeno mnenje sodnika Jakliča). Sodniki so vselej večinsko presodili, da razlogov za izločitev ni.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-59/17 z dne 18. 9. 2019

Mon, 10/14/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na podlagi zahteve Varuha človekovih pravic odločalo o ustavnosti drugega, tretjega in četrtega stavka drugega odstavka ter tretjega odstavka 10.b člena Zakona o tujcih. Izpodbijane določbe so urejale poseben pravni režim oseb, ki izrazijo namero podati prošnjo za mednarodno zaščito, v času spremenjenih razmer na področju migracij. Zakonodajalec je v drugem odstavku 10.b člena Zakona o tujcih začasno in na določenem območju nadomestil določbe Zakona o mednarodni zaščiti, ki drugače urejajo ravnanje z namero podati prošnjo za mednarodno zaščito.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1099/18 z dne 12. 9. 2019

Thu, 10/10/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sodno odločbo, izdano v upravnem sporu, s katero je bil pritožnici pravnomočno zavrnjen predlog za pridobitev dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti za mladoletna vnuka.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-293/16 z dne 12. 9. 2019

Thu, 10/03/2019 - 01:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočen sklep o zavrženju obtožnega predloga. Med drugim je zatrjeval, da je Višje sodišče svojo odločitev o zavrnitvi pritožbe utemeljilo na lažnem dejstvu, saj naj bi zapisalo, da je pritožnik zamudil osemdnevni rok za vložitev obtožnega predloga, ker naj bi se v obtožnem predlogu sam skliceval na sklep o zavrženju kazenske ovadbe z dne 3. 8. 2009. Pritožnik je v ustavni pritožbi zatrjeval, da se je na ta sklep sicer res skliceval, a da ovadba, ki je bila s tem sklepom zavržena, sploh ni povezana s predmetnim obtožnim predlogom.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-303/18 z dne 18. 9. 2019

Wed, 10/02/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na podlagi vložene zahteve Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani presojalo ureditev veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki samostojnim podjetnikom ne omogoča uživanja polne pokojnine ob sočasnem opravljanju dejavnosti. Odločilo je, da izpodbijana ureditev ni v neskladju z Ustavo.