Ustavno sodišče

Subscribe to Ustavno sodišče feed
Ustavno sodišče Republike Slovenije - Novice
Updated: 2 hours 20 min ago

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1298/18 z dne9. 5. 2019

Thu, 06/13/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnika, vloženi zoper odredbo o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi. Pritožnik je v ustavni pritožbi uveljavljal, da se zaradi njegovega dolga v višini okoli 20.000,00 EUR prodaja nepremično premoženje, ki je njegovi družini potrebno za preživetje.

Delovno srečanje Ustavnega sodišča Republike Hrvaške in Ustavnega sodišča Republike Slovenije

Thu, 06/06/2019 - 01:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajka Kneza, je v četrtek, 6. junija 2019, delegacija Ustavnega sodišča Republike Hrvaške prišla na vsakoletno delovno srečanje s svojimi slovenskimi kolegi. Delegacijo Ustavnega sodišča Republike Hrvaške vodi predsednik dr. Miroslav Šeparović.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-393/18 z dne 25. 4. 2019

Thu, 06/06/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (v nadaljevanju Uredba). Odločilo je, da Uredba ni v neskladju z Ustavo. Zahtevo Občine Šmartno ob Paki je Ustavno sodišče zavrglo, ker ni vsebovala podpisa vložnika.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-393/18 z dne 25. 4. 2019

Wed, 06/05/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o zahtevi Občinskega sveta Občine Braslovče in Občinskega sveta Občine Polzela za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (v nadaljevanju Uredba). Odločilo je, da Uredba ni v neskladju z Ustavo. Zahtevo Občine Šmartno ob Paki je Ustavno sodišče zavrglo, ker ni vsebovala podpisa vložnika.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-564/16 z dne 9. 5. 2019

Tue, 05/28/2019 - 01:00
Okrožno sodišče v Kopru je odločalo o podaljšanju začasnega zavarovanja zahtevkov za odvzem premoženjske koristi, odrejenega zoper štiri pritožnike. Sodišče je pritožnikom določilo tridnevni rok, v katerem se lahko izjavijo o predlogu tožilstva za podaljšanje začasnega zavarovanja, nato pa je še pred potekom roka za odgovor in še preden je prejelo odgovore, ugodilo predlogu tožilstva in izdalo sklep, s katerim je podaljšalo začasno zavarovanje. Višje sodišče je v ravnanju sodišča prve stopnje sicer prepoznalo kršitev določb ZKP, a jo je upravičevalo s tem, da se je v dani zadevi iztekal rok, do katerega je bilo odrejeno začasno zavarovanje, zaradi česar naj bi bilo sodišče primorano hitro odločiti.

Uradni obisk Ustavnega sodišča Republike Litve pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije

Mon, 05/13/2019 - 01:00
Na povabilo predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Rajka Kneza je v nedeljo, 12. maja 2019, na tridnevni uradni obisk v Republiko Slovenijo dopotovala delegacija Ustavnega sodišča Republike Litve, ki jo vodi predsednik tega sodišča dr. Dainius Žalimas. Člana delegacije sta tudi sodnik dr. Gediminas Mesonis in generalna sekretarka dr. Ingrida Danėlienė.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-672/16 z dne 13. 3. 2019

Fri, 05/10/2019 - 01:00
Pritožnik je izpodbijal sodbe socialnih sodišč, s katerimi je bilo presojeno, da mu je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pravilno ustavil izplačevanje nadomestila za invalidnost. Pritožnik je bil namreč zaradi poteka veljavnosti osebnega delovnega dovoljenja izbrisan iz evidence brezposelnih oseb, kar pa je pogoj za uživanje navedene pravice.

Srečanje sodnikov Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Tue, 05/07/2019 - 01:00
Dne 7. 5. 2019 so se na Ustavnem sodišču sestali sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na delovnem srečanju so se pogovarjali o organizaciji in delovanju obeh sodišč, o možnostih sodelovanja med različnimi službami sodišč ter o možnostih prihodnjih delovno strokovnih stikov med Ustavnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem.

Srečanje sodnikov Ustavnega in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Tue, 05/07/2019 - 01:00
Dne, 7. 5. 2019, so se na Ustavnem sodišču sestali sodniki Ustavnega sodišča Republike Slovenije in sodniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Na delovnem srečanju so se pogovarjali o organizaciji in delovanju obeh sodišč, o možnostih sodelovanja med različnimi službami sodišč ter o možnostih prihodnjih delovno strokovnih stikov med Ustavnim sodiščem in Vrhovnim sodiščem.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-49/17, U-I-98/17 z dne 28. 3. 2019

Mon, 05/06/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o dveh zahtevah Upravnega sodišča za oceno ustavnosti drugega stavka drugega odstavka 6. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1/15). Upravno sodišče je pri odločanju naletelo na problem pomenske določljivosti zakonskega pojma prihodkov iz zagotavljanja javnih komunikacijskih omrežij oziroma iz izvajanja javnih komunikacijskih storitev na ozemlju Republike Slovenije (RS). Ti prihodki so bili namreč ena od osnov za določitev višine vsakokratnega letnega plačila, torej javne dajatve, ki jo je moral operater plačevati Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS).

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-133/16 z dne 14. 3. 2019

Tue, 04/30/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi dediča, ki je bil s sklepom o dedovanju razglašen za prevzemnika zaščitene kmetije. Hkrati mu je bilo naloženo, da v najdaljšem možnem zakonsko opredeljenem roku desetih let nujnima dedičema izplača nujna dedna deleža. Pritožnik je med drugim zatrjeval, da naloženo izplačilo nujnih deležev ob ugotovljeni gospodarski zmožnosti zaščitene kmetije ni mogoče in da lahko privede do njenega uničenja. Na navedeno naj bi opozoril pritožbeno sodišče, ki pa se do tega ni opredelilo. Prav tako naj se pritožbeno sodišče ne bi opredelilo do očitka, da sodišče prve stopnje njegovih izjav na zapuščinski obravnavni ni upoštevalo v smislu zahteve za zmanjšanje nujnih deležev iz drugega odstavka 14. člena Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1581/18 z dne 4. 4. 2019

Tue, 04/30/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločilo o ustavno pritožbi zoper sodni odločbi, s katerima sta sodišči zavrnili izdajo soglasja k prodaji nepremičnin med stečajnim dolžnikom (prodajalcem) in pritožnikom (kupcem, predkupnim upravičencem). V obravnavanem primeru se je v stečajnem postopku skupaj prodajal kompleks nepremičnin, ki je zajemal tudi dve nepremičnini (solastniška deleža), na katerih je imel predkupni upravičenec zakonito predkupno pravico. Slednjo je pod pogoji stečajnega postopka tudi uveljavljal na način, da je s podpisom pogodbe pristal na smiselno enake pogoje, kot so veljali za izbranega ponudnika glede nakupa vseh nepremičnin skupaj.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-22/15 z dne 27. 3. 2019

Thu, 04/25/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je na zahtevo Občine Dol pri Ljubljani presojalo ustavnost Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti ter ustavnost in zakonitosti Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih.

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-56/17, Up-335/17 z dne 4. 4. 2019

Thu, 04/25/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločilo o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 34. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-G) in ustavni pritožbi zoper sklepa sodišč o ustavitvi postopka odpusta obveznosti in zavrnitvi pritožnikovega predloga za odpust obveznosti.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-593/16 z dne 7. 2. 2019

Mon, 04/15/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča, s katerim je to zavrglo pritožbo zoper sklep Vrhovnega sodišča o kaznovanju pritožnika zaradi žalitve sodišča v reviziji, vloženi v upravnem sporu. Vrhovno sodišče je sprejelo stališče, da je pritožnikova pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča o kaznovanju nedovoljena, ker ZUS-1 take pritožbe ne predvideva in je zato treba šteti, da jo izključuje. Pritožnik je trdil, da mu je Vrhovno sodišče z zavrženjem pritožbe v nasprotju z Ustavo odreklo meritorno odločanje o pritožbi.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-95/16 z dne 14. 3. 2019

Mon, 04/15/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi registrirane lekarne zoper sodbo Vrhovnega sodišča, ki je potrdilo sodbo Okrožnega sodišča, da se zavrne zahtevek pritožnice na ugotovitev, da še velja njena koncesijska pogodba za opravljanje lekarniške dejavnosti,  sklenjena z mestno občino Ljubljana (MOL). Vrhovno sodišče je torej potrdilo, da je MOL zakonito odpovedala koncesijsko pogodbo pritožnice.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-731/16, Up-742/17 z dne 14. 3. 2019

Thu, 04/11/2019 - 01:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi Odvetniške zbornice Slovenije (OZS) kot upnice v izvršbi, ki je v dveh izvršilnih zadevah predlagala izvršbo denarnih terjatev na podlagi pravnomočnih odločb svoje disciplinske komisije. Sodišči prve in druge stopnje sta zavrnili predloga za izvršbo na podlagi stališča, da odločbe disciplinske komisije OZS niso izvršilni naslov, ki bi bil lahko podlaga za sodno izvršbo, in sicer zato, ker tega izrecno ne določa noben zakon ali drug predpis.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-383/15 z dne 24. 1. 2019

Thu, 03/28/2019 - 00:00
Pritožnik je izpodbijal pravnomočno sodbo, s katero je bil spoznan za krivega storitve kaznivih dejanj nasilništva in kaznivega dejanja nasilja v družini. Zatrjeval je, da je sodišče neutemeljeno odreklo verodostojnost pričama, katerih zaslišanje je predlagal (le na podlagi njunega razmerja s pritožnikom, ne da bi opravilo celovito oceno njunih izpovedb v povezavi s preostalimi dokazi), in da sodišče ni obrazložilo celotnega dejanskega stanu iz krivdoreka.

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-1094/18 z dne 21. 2. 2019

Tue, 03/26/2019 - 00:00
Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi pritožnice zoper sodbo Upravnega sodišča, ki je zavrnilo njeno tožbo zoper odločbo Sodnega sveta. Sodni svet je z navedeno odločbo drugo osebo imenoval na mesto višje sodnice, za katero je kandidirala tudi pritožnica.

Tiskovna konferenca ob predstavitvi poročila o delu za leto 2018

Fri, 03/22/2019 - 00:00
Predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, dr. Rajko Knez,  je v petek, 22. 3. 2019, skupaj z generalnim sekretarjem dr. Sebastianom Neradom, na tiskovni konferenci predstavil Poročilo o delu Ustavnega sodišča za leto 2018.

Pages