Hujša kršitev delovne obveznosti

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca. Sem šteje tudi preživljanje večine delovnega časa namesto na delovnem mestu v gostinskih lokalih.

Ali lahko fizična oseba v postopkih javnega naročanja nastopa kot ponudnik - stališče Državne revizijske komisije

Senat Državne revizijske komisije je v odločitvi v zadevi št. 018-190/2017 Mestna občina Koper zavzel stališče, da je fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti in ni vpisana v poslovni register, gospodarski subjekt, kar pomeni, da lahko nastopa tudi v vlogi ponudnika. To ima za področje javnega naročanja lahko negativne posledice.

Gre sicer za osamljeno odločitev enega izmed senatov Državne revizijske komisije, in ne za njeno ustaljeno prakso ali načelno pravno mnenje. V drugem - zelo podobnem - primeru je Državna revizijska komisija sprejela drugačno stališče.

Odgovornost pooblaščenca uprave

Sodišče prve stopnje oba obtoženca spoznalo za kriva storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po drugem v zvezi s prvim odstavkom 240. člena in v zvezi z drugim odstavkom 20. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) in vsakemu od obtožencev izreklo zaporno kazen, obtoženemu A. A. pa še stransko denarno kazen. Zoper sodbo sta se pritožila zagovornika obeh obtožencev, okrožni državni tožilec s Specializiranega državnega tožilstva RS pa je predlagal, naj obe pritožbi sodišče druge stopnje kot neutemeljeni zavrne.

Konec zniževanja cen storitev na račun delavcev (novela ZJN-3A)

Državni zbor je, 20. februarja 2018, potrdil novelo Zakona o javnem naročanju, ki prinaša večji nadzor nad javnimi naročili, v primeru, da izvajalec krši določbe delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, s ciljem, da se omeji zniževanje cen storitev na račun delavcev in spodbudi socialno odgovorno javno naročanje. Temeljni namen sprememb je uvedba razveznega pogoja, tj. prenehanje veljavnosti pogodbe o javnem naročilu.
Socialno odgovorno javno naročanje

Odškodninska odgovornost organov Slovenije za kršitve prava EU

Propad ameriške banke Lehman Brothers je vodil v globalno finančno krizo, ki je vplivala tudi na reševanje bank v Sloveniji. Za zagotavljanje stabilnosti notranjega trga so bili pomembni tako ukrepi, sprejeti na ravni EU, kot tudi ukrepi, sprejeti na nacionalni ravni. Na ravni EU je bil sprejet ukrep za reševanje bank bail-in s Sporočilom Komisije o uporabi pravil o državni pomoči za podporne ukrepe v korist bank v okviru finančne krize od 1.

Pages