Nujni delež (izračun, prikrajšanje, izplačilo, ...)

Oporočiteljevo določilo, naj nujni dedič dobi nujni delež v določenih stvareh, pravicah ali denarju, pomeni določitev načina delitve zapuščine, ki pa pride v poštev samo v primeru, da zapuščina obsega tiste stvari, pravice ali denar, ki jih je oporočitelj namenil nujnim dedičem. Ker v konkretnem primeru zapustnik ob smrti ni imel nobenih premičnih stvari, ne pravic ne denarja, takšno določilo v oporoki ne more obveljati in gre nujnima dedičema alikvotni del zapuščine: del vsake stvari in vsake pravice, ki sestavlja zapuščino.

Omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno pomoč

Iz obrazložitve sklepa Ustavnega sodišča izhaja, da člen 128 Zakona o dedovanju določa omejitev dedovanja premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu. Po prvem odstavku tega člena se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu omeji do višine vrednosti prejete pomoči.

Lažje uresničevanje pravic v primerih množičnih oškodovanj

Nov Zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), ki bo začel veljati 21. oktobra in se začel uporabljati pol leta zatem, bo posameznikom, ki jih je oškodovalo isto podjetje ali organizacija, omogočil, da zoper to vložijo skupinsko tožbo. Kolektivna tožba lajša dostop do sodnega varstva zlasti v zadevah, v katerih je posamezna škoda tako majhna, da se potencialnim tožnikom ne bi zdelo vredno uveljavljati posamičnega zahtevka.
Zakon v 2. členu opredeljuje področje uporabe:

- nanaša se tako na varstvo potrošnikov v zvezi s zahtevki po zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov,

Sodišče EU o prenosu podjetja in delavcev

Evropsko sodišče je ugotavljalo, ali se lahko izbor novega izvajalca v okviru javnega naročila šteje za "prenos podjetja" in posledično predstavlja obveznost prenosa delavcev iz starega na novega pogodbenika.

Hujša kršitev delovne obveznosti

Delavec se je dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca. Sem šteje tudi preživljanje večine delovnega časa namesto na delovnem mestu v gostinskih lokalih.

Pages