Zavarovalni zastopnik in konkurenčna klavzula, ter pogodbena kazen

Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 320/2015, z dne 22. 03. 2016. Dogovorjena konkurenčna klavzula je bila v skladu z 38. členom ZDR, ki oblike civilne sankcije za njeno kršitev ni posebej določal. Zato sta lahko tožeča stranka in toženec za neizpolnitev obveznosti toženca iz konkurenčne klavzule dogovorila ali plačilo odškodnine v smislu drugega odstavka 239. člena OZ ali pogodbeno kazen v smislu 247. člena OZ.

Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik.

Dedovanje z mednarodnim elementom

Komaj tretja sprememba sicer kar 40 let starega Zakona o dedovanju (ZD) prinaša novosti predvsem na področju dedovanja z mednarodnim elementom, pomembne spremembe pa so bile sprejete tudi v zvezi z omejitvijo dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč ter prenos zapuščine v stečajno maso.

Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela - preizkus obstoja verjetnosti terjatev

Začasne odredbe so tudi v individualnih delovnih sporih pomemben institut začasnega zavarovanja terjatev. Glede na vsebino služijo dvema ciljema. Namen zavarovalnih začasnih odredb je zagotoviti uspešnost bodoče uveljavitve terjatve in s tem odstraniti tveganje, da bo njena izvršba onemogočena ali precej otežena, namen regulacijskih pa začasno urediti sporno pravno razmerje (lahko tudi na enak način kot upnik to zahteva s tožbenim zahtevkom) in s tem preprečiti nastanek negativnih okoliščin, zaradi katerih bi bodoča izpolnitev terjatve ostala brez pomena.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica

Vir: Boštjan Kavšek: Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica; Delavci in Delodajalci, 2015, št. 1, str. 33. Odpoved pogodbe o zaposlitvi po svoji vlogi in pomenu predstavlja eno izmed osrednjih področij delovnega prava in bila predmet številnih tudi obširnih razprav v strokovni pravni literaturi.

Pages