Ločitev zapuščine, nadaljevanje izvršbe zoper dediče, pomanjkanje razlogov o odločilnih dejstvih, obseg poplačila, pasivna legitimacija

Sklep Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Ip 3381/2014 z dne 24. 10. 2014. Če je izvedena ločitev zapuščine, lastninska pravica in druge premoženjske pravice, ki so ob smrti pripadale zapustniku in ki so predmet ločitve zapuščine, ostanejo v zapuščini kot skup premoženja z omejeno pravno subjektiviteto - ločena zapuščina, na dediče pa preide le, kar po poplačilu separatistov ostane, in sicer ex nunc. Ločitveni upniki plačilo svojih terjatev lahko zahtevajo samo iz zapuščinskega premoženja (cum viribus hereditatis).

Zavarovalni zastopnik in konkurenčna klavzula, ter pogodbena kazen

Sklep Vrhovnega sodišča RS opr. št. VIII Ips 320/2015, z dne 22. 03. 2016. Dogovorjena konkurenčna klavzula je bila v skladu z 38. členom ZDR, ki oblike civilne sankcije za njeno kršitev ni posebej določal. Zato sta lahko tožeča stranka in toženec za neizpolnitev obveznosti toženca iz konkurenčne klavzule dogovorila ali plačilo odškodnine v smislu drugega odstavka 239. člena OZ ali pogodbeno kazen v smislu 247. člena OZ.

Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik.

Dedovanje z mednarodnim elementom

Komaj tretja sprememba sicer kar 40 let starega Zakona o dedovanju (ZD) prinaša novosti predvsem na področju dedovanja z mednarodnim elementom, pomembne spremembe pa so bile sprejete tudi v zvezi z omejitvijo dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč ter prenos zapuščine v stečajno maso.

Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela - preizkus obstoja verjetnosti terjatev

Začasne odredbe so tudi v individualnih delovnih sporih pomemben institut začasnega zavarovanja terjatev. Glede na vsebino služijo dvema ciljema. Namen zavarovalnih začasnih odredb je zagotoviti uspešnost bodoče uveljavitve terjatve in s tem odstraniti tveganje, da bo njena izvršba onemogočena ali precej otežena, namen regulacijskih pa začasno urediti sporno pravno razmerje (lahko tudi na enak način kot upnik to zahteva s tožbenim zahtevkom) in s tem preprečiti nastanek negativnih okoliščin, zaradi katerih bi bodoča izpolnitev terjatve ostala brez pomena.

Pages