Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica

Vir: Boštjan Kavšek: Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica; Delavci in Delodajalci, 2015, št. 1, str. 33. Odpoved pogodbe o zaposlitvi po svoji vlogi in pomenu predstavlja eno izmed osrednjih področij delovnega prava in bila predmet številnih tudi obširnih razprav v strokovni pravni literaturi.

Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih

Vir: Biserka Kogej Dmitrovič: Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih; Delavci in Delodajalci, 2015, št. 2-3, str. 399

Minilo je že dve leti od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS 21/2013), tako da lahko predstavimo sodno prakso, v kateri so uporabljene določbe ZDR-1. Kjer je na razpolago sodna praksa Vrhovnega sodišča, bomo predstavili to, saj je vrhovno sodišče tisto, ki skrbi za enotno sodno prakso, kjer je pa še ni, bo predstavljena sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča.

Nepristranskost sodišča pri odločanju o kaznovanju udeležencev postopka zaradi razžalitve sodišča

Odločba Ustavnega sodišča št. Up-185/14, U-I-51/16 z dne 28. 9. 2016, http://www.us-rs.si/media/up-185-14.u-i-51-16.pdf

Ustavno sodišče je odločalo o ustavni pritožbi zoper pravnomočni sklep, s katerim je bil pritožnik kot zagovornik v kazenskem postopku na podlagi 78. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) kaznovan z denarno kaznijo, ker naj bi po zaključku glavne obravnave žalil razpravljajočo sodnico.

Vročanje sklepov o davčni izvršbi po novem le še po elektronski poti

Ljubljana, 08. oktobra (STA) - Finančna uprava RS (Furs) vse več dokumentov vroča elektronsko, od 1. novembra pa bo to veljalo tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Pravne osebe naj zato uredijo vse potrebno za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov, če tega še niso storile.

Pravna podlaga za elektronsko vročanje je določena v zakonu o davčnem postopku. To velja za vse pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, so pojasnili na Fursu. V sistem pa se lahko vključijo tudi fizične osebe, če želijo.

Ustavno sodišče razveljavilo določilo OZ po katerem terjatev za povrnitev nepremoženjske škode preide na dediče samo, če je bila priznana s pravnomočno odločbo ali pisnim sporazumom

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Vrhovnega sodišča, na seji 28. septembra 2016 odločilo: Člen 184 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo) se razveljavi.

Pages