Aktivna legitimacija pri izterjavi vplačil v rezervni sklad

Če upravnik vloži tožbo za vplačilo v rezervni sklad v svojem imenu in na svoj račun, ni podana njegova aktivna legitimacija, saj ni nosilec terjatve, temveč so to preostali etažni lastniki, ki jih upravnik le zastopa kot zakoniti zastopnik.

Dedovanje z mednarodnim elementom

Komaj tretja sprememba sicer kar 40 let starega Zakona o dedovanju (ZD) prinaša novosti predvsem na področju dedovanja z mednarodnim elementom, pomembne spremembe pa so bile sprejete tudi v zvezi z omejitvijo dedovanja premoženja osebe, ki je uživala socialno ali drugo pomoč ter prenos zapuščine v stečajno maso.

Začasne odredbe kot učinkovito sredstvo za varstvo pravic iz dela - preizkus obstoja verjetnosti terjatev

Začasne odredbe so tudi v individualnih delovnih sporih pomemben institut začasnega zavarovanja terjatev. Glede na vsebino služijo dvema ciljema. Namen zavarovalnih začasnih odredb je zagotoviti uspešnost bodoče uveljavitve terjatve in s tem odstraniti tveganje, da bo njena izvršba onemogočena ali precej otežena, namen regulacijskih pa začasno urediti sporno pravno razmerje (lahko tudi na enak način kot upnik to zahteva s tožbenim zahtevkom) in s tem preprečiti nastanek negativnih okoliščin, zaradi katerih bi bodoča izpolnitev terjatve ostala brez pomena.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica

Vir: Boštjan Kavšek: Odpoved pogodbe o zaposlitvi kot oblikovalna pravica; Delavci in Delodajalci, 2015, št. 1, str. 33. Odpoved pogodbe o zaposlitvi po svoji vlogi in pomenu predstavlja eno izmed osrednjih področij delovnega prava in bila predmet številnih tudi obširnih razprav v strokovni pravni literaturi.

Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih

Vir: Biserka Kogej Dmitrovič: Vpliv ZDR-1 na dosedanjo sodno prakso v delovnih sporih; Delavci in Delodajalci, 2015, št. 2-3, str. 399

Minilo je že dve leti od uveljavitve novega Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1, Ur. l. RS 21/2013), tako da lahko predstavimo sodno prakso, v kateri so uporabljene določbe ZDR-1. Kjer je na razpolago sodna praksa Vrhovnega sodišča, bomo predstavili to, saj je vrhovno sodišče tisto, ki skrbi za enotno sodno prakso, kjer je pa še ni, bo predstavljena sodna praksa Višjega delovnega in socialnega sodišča.

Pages