Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri nepridobitnih organizacijah – ugotavljanje odhodkov

(Vir: Vida Oder, univ. dipl. ekon., TaxFinLex), Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 50/2014) (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 9. členu določa, da so davčni zavezanci, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, kot so zavod, društvo, ustanova, verska skupnost, politična stranka, zbornica, reprezentativni sindikat, oproščeni plačevanja davka, če:

•je zavezanec ustanovljen s posebnim zakonom za opravljanje nepridobitne dejavnosti in
•dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja.

Davčne olajšave pri dohodninski napovedi

Davčni zavezanec mora uveljavljati davčne olajšave že v davčni napovedi, ki jo lahko popravi najpozneje do izdaje davčne odločbe, izjemoma pa tudi po njeni izdaji v pritožbenem postopku.

Sodišče EU: Minimalna plača v drugi državi članici

V okviru spora med družbo Bundesdruckerei GmbH in mestom Dortmund, je bil vložen predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki se nanaša na razlago člena 56 PDEU in člena 3(1) Direktive 96/71 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev, zaradi obveznosti iz razpisne dokumentacije za javno naročilo storitev mesta Dortmund, da se delavcem podizvajalcev ponudnikov zagotovi minimalna plača, ki je določena v predpisu zvezne dežele naročnika, čeprav je sedež zadevnega podizvajalca v drugi državi članici, kjer bodo vse storitve za izvedbo tega naročila tudi izvedene.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb pri nepridobitnih organizacijah

(Vir: TFL Glasnik, Vida Oder) Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006 do 50/2014) (v nadaljevanju ZDDPO-2) v 3. členu določa zavezance za davek od dohodkov. Zavezanci/ke za davek so pravne osebe domačega in tujega prava, pa tudi družbe oziroma združenja oseb, vključno z družbami civilnega prava, po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti in niso zavezanci po zakonu, ki ureja dohodnino. Republika Slovenija in samoupravne lokalne skupnosti niso zavezanci za davek, razen če ZDDPO-2 ne določa drugače.

Vlada potrdila predlog podaljšanja moratorija na rušenje nedovoljenih gradenj

Ljubljana, 05. februarja (STA) - Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o graditvi objektov, s katero bo mogoče izvršbo inšpekcijske odločbe o rušenju nedovoljene gradnje podaljšati na pet let, je po seji vlade povedal minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

"Menimo, da je korektno, da v primerih, ko bi ustvarili veliko stisko nekomu, ki je socialno ogrožen, ali v primerih, ko so dobri in trdni izgledi, da bo postopek dejansko izpeljan in gradnja legalizirana, ne ustvarjamo dodatnih težav, ampak jih tudi rešujemo," je povedal minister.

Pages