Mnenja o potrebi po ukinitvi zastaralnih rokov za spolne delikte deljena

11.12.2019, Ljubljana, 11. decembra (STA) - Niti med nevladniki, ki delajo z žrtvami spolnih deliktov, ni enotnega mnenja o tem, ali bi bila ukinitev zastaralnih rokov za te delikte dobra. Opozarjajo pa, da je obravnava žrtev neprimerna. To je pokazala današnja javna predstavitev mnenj v DZ o predlogu spremembe kazenskega zakonika, s katero poslanci NSi predlagajo ukinitev zastaralnih rokov.

Izločitveni zahtevek potomca (32. čl. Zakona o dedovanju) - izločitev iz zapustnikovega premoženja - skupnost - znatnejša pomoč - obračun vlaganj in koristi - vrednotna metoda

VSL0071932

Datum odločbe:
05.09.2012

Jedro

Premoženje, ki ga upravičenci izločajo, ne sodi v zapuščino marveč gre za izločanje iz zapustnikovega premoženja

V pravdi po tožbi na podlagi 32. člena ZD sodišče odloča o bistvenih in znatnejših prispevkih tako zapustnika kot potomca v dvogeneracijsko skupnost. Obračuna takšne skupnosti se je treba lotiti na vrednoten način. Takšno izhodišče pa sodišča ne odvezuje dolžnosti, da se s pravo mero opre na objektivna (merljiva) dejstva.

Izrek

Pritožba se zavrne ter se izpodbijana sodba potrdi.

Ustavno sodišče: Tretji odstavek 396. člena Zakona o pravdnem postopk, kolikor se nanaša na primere iz 9. točke 394. člena Zakona o pravdnem postopku, je v neskladju z U

Številka: U-I-391/18-16

Datum: 14. 11. 2019

Preužitkarska pogodba - smrt prevzemnika - dedovanje prevzemnikovih obveznosti - argument teleološke redukcije - analogna uporaba pravil, ki veljajo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju

JEDRO

Ker uporaba splošnega pravila o dedovanju pogodbenih obveznosti vzpostavlja ustrezno ravnotežje med položajema strank preužitkarske pogodbe v primeru prevzemnikove smrti, analogna uporaba pravil, ki veljajo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pa bi pomenila vse prej kot zanemarljivo omejitev lastninske pravice prevzemnikovih dedičev in neutemeljeno neuravnotesženost pogodbe v korist preužitkarja, ni razlogov za sklep, da za primer smrti prevzemnika med izvrševanjem preužitkarske pogodbe ne velja 359. člen ZOR in da gre zato za prikrito pravno praznino.

Izrek

Dedovanje - ugotovitev vrednosti zapuščine - dovoljenost pritožbe - sklep o razveljavitvi sklepa o dedovanju - izvedba glavne obravnave pred sodiščem druge stopnje - stroški strank s prihodom na sodišče

Jedro

Pritožba po 357.a členu ZPP je dovoljeno pravno sredstvo tudi zoper sklep, s katerim sodišče druge stopnje razveljavi sklep o dedovanju in vrne zadevo sodišču prve stopnje.

Pages