Sodediči so tisti, ki morajo dokazati, da je nujni dedič v celoti dedno odpravljen

VSC sklep Cp 702/2013, z dne 06. 03. 2013

Kadar sodediči nujnemu dediču ne priznavajo nujnega dednega deleža, ker ga naj bi že v celoti prejel z darili, nujnidedič pa daril ne priznava, so sodediči tisti, ki morajo dokazati, da je nujni dedič v celoti dedno odpravljen na račun prejetih daril.

Izrek

Pritožba se zavrne in se potrdi sklep sodišča prve stopnje.

Obrazložitev

Odgovornost dediča za zapustnikove dolgove - dedič mora dokazati, koliko premoženja je podedoval in kakšna je njegova vrednost

Zakon o dedovanju - ZD v prvem odstavku 142. člena določa, da je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Iz tega materialnopravnega pravila izhaja, da mora tožnik poleg obstoja zapustnikovega dolga dokazati tudi, da je toženec dedič konkretnega dolžnika. Toženec pa se lahko svoje odgovornosti kot odgovornosti dediča za zapustnikov dolg delno (ali v celoti) razbremeni z ugovorom, da je njegova odgovornost omejena do višine vrednosti podedovanega premoženja.

Kaj je predmet dedovanja in za katere obveznosti odgovarjajo dediči

Sklep II Ips 265/2011

Novosti v nepravdnem postopku

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) je ključni procesni zakon, ki bo omogočil, da bo v praksi zaživela reforma družinske zakonodaje, ki je bila začrtana v začetku leta 2017 s sprejetjem Družinskega zakonika (DZ). Ta je na novo uredil družinska materialnopravna razmerja in v celoti prenesel pristojnost za odločanje v družinskih zadevah s centrov za socialno delo na sodišča, z ZNP-1 pa se določajo pravila sodnega postopka, po katerih se bodo po 15. aprilu 2019 ta razmerja urejala.

Odvzem premoženjske koristi

Začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi se odredi s sklepom, kasneje pa lahko sodišče na obrazložen predlog državnega tožilca to zavarovanje podaljša, lahko pa ga tudi odpravi oziroma odredi nov način zavarovanja in razveljavi prejšnji sklep o začasnem zavarovanju.

Pages