Zlonamerno onemogočanje stikov z mld. otrokom

Pritožnica je z ustavno pritožbo izpodbijala pravnomočno sodbo, s katero je bila spoznana za krivo storitve kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, ker je zlonamerno onemogočala, da bi se uresničila izvršljiva odločba glede stikov med mladoletno hčerko in njenim očetom.

Zatrjevala je, da stikov ni onemogočala zlonamerno, temveč naj bi jo skrbelo za korist hčerke, ki naj bi stike z očetom zavračala. Sodiščem je med drugim očitala, da so zlonamernost kot znak kaznivega dejanja razlagala v neskladju z načelom zakonitosti iz prvega odstavka 28. člena Ustave.

Izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj, dedovanje, odstop dednega deleža

Četudi odstop dednega deleža pomeni neodplačno razpolaganje v škodo upnika, izpodbijanje takšnega dejanja ni možno, če je predmet dedovanja zaščitena kmetija.

Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove

Ker je po dednem dogovoru le en dedič pridobil zapustnikovo premoženje, ostali pa so prevzeli dolgove, zoper slednje ni mogoče nadaljevati izvršilnega postopka.

Izvršilni postopek je bil zaradi dolžnikove smrti na podlagi 1. točke 1. odstavka 205. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP) v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) prekinjen. V zapuščinskem postopku po pokojnem dolžniku so trije dediči odstopili svoje dedne deleže na premoženju četrtemu dediču, posledično pa so prevzeli le dolžnikove dolgove.

Izkoriščanje poslovnih skrivnosti

Iz sodne prakse: Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna.
Višje sodišče je s sklepom št. V Cpg 333/2018 ugotavljalo, ali je začasna odredba sodišča prve stopnje, s katero so toženi stranki prepovedali vsakršno neupravičeno izkoriščanje zaupnih poslovnih tajnosti tožeče stranke, upravičena.

Odškodninska odgovornost za samovoljno ravnanje državnega organa

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Pages