Brezplačna pravna pomoč

Na tej strani boste našli posamezne informacije o brezplačni pravni pomoči v Republiki Sloveniji po določilih Zakona o brezplačni pravni pomoči – ZBPP http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1265, upravičenosti do te pomoči in postopku za pridobitev le-te. Cilj zakona je vsakomur zagotoviti dostop do pravičnega in učinkovitega pravnega sistema, ter varstva njegovih pravic in interesov z pomočjo pravnega strokovnjaka oz. odvetnika.

Kaj je brezplačna pravna pomoč?

Brezplačna pravna pomoč je storitev, ki jo zagotavlja in plača Republika Slovenija, tj. za izvedbo je potrebna odločba o odobritvi BPP s strani krajevno pristojnega okrožnega sodišča. 

Omogoča osebam, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, dostop do pravnih storitev brez stroškov pod določenimi pogoji. Ta vrsta pomoči je namenjena tistim, ki si zaradi finančnih razlogov ne morejo privoščiti plačila pravnih storitev. Država krije stroške vašega zastopanje oz. odvetniške stroške, lahko tudi druge sodne stroške, npr. stroške izvedencev, sodnih taks.

Pomembno je izpostaviti, da brezplačna pravna pomoč za upravičenca do brezplačne pravne pomoči ni vedno in za vse stroške postopka »brezplačna«. 

Krije namreč le stroške zastopanja upravičenca do BPP (njegovega odvetnika in njegove stroške postopka), ne pa tudi stroškov zastopanja oz. odvetnika in postopka nasprotne stranke (npr. izvedenine).

Če se med postopkom izboljša prihodkovno in premoženjsko stanje upravičenca, je dolžan o tem takoj obvestiti Službo za BPP, ki bo preverila, ali upravičenec še izpolnjuje pogoje za BPP.

Ali lahko brezplačno pravno pomoč prejmete za vse vrste pravnih zadev?

Brezplačna pravna pomoč je praviloma na voljo za večino pravnih zadev (npr. za zastopanje v zapuščinskem postopku, postopku razveze zakonske zveze in dodelitve otrok, postopku razdelitve in razdružitve skupnega premoženja zakoncev, delovnih sporih, kazenskih postopkih), vendar ne za vse. Zadeve v zvezi z gospodarskimi in finančnimi interesi, ter nekateri kazenski postopki, so izključeni.

Sodišče jo praviloma dodeli za posamezno stopnjo postopka, npr. za zastopanje na prvi stopnji. Za zastopanje na drugi stopnji je potrebno vložiti novo vlogo oz. prošnjo za odobritev BPP. 

Kdo je upravičen do brezplačne pravne pomoči?

Do brezplačne pravne pomoč so upravičene vse osebe, ki ne dosegajo minimalnega zakonskega cenzusa prihodkov in premoženja. 

Upravičenost do brezplačne pravne pomoči je odvisna tudi od števila družinskih članov, višino prihodkov na družinskega člana in končno tudi pravnega problema oz. postopka.

V prošnji za BPP je potrebno prihodke in premoženje razkriti in izkazati, ter navesti, za kaj BPP sploh želite (npr. za zastopanje v postopku razveze zakonske zveze, pravdi v zvezi z dediščino itd.).

Kje lahko zaprosim za brezplačno pravno pomoč?

Če želite brezplačno pravno pomoč, morate za to izpolniti vlogo s prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči,(https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1225) in jo vložiti na krajevno pristojno okrožno sodišče, ter ji priložiti potrebna dokazila (prihodkih, premoženju zadevi itd.).

Izbira odvetnika

Če želite, da vas po odločbi BPP zastopa odvetnik Jurij Kutnjak, lahko to v vlogi izrecno navedete, sicer vam bo sodišče dodelilo odvetnika po vrstnem redu iz seznama BPP. V primeru, da boste do BPP upravičeni, bo sodišče vaši izbiri sledilo in imenovalo odvetnika.

Katere pravne storitve zajema brezplačna pravna pomoč?

Zakon o brezplačni pravni pomoči določa, za kaj vse je možna BPP. 

Brezplačna pravna pomoč zajema širok spekter pravnih storitev, praviloma je dodeljena za pravno svetovanje in zastopanje po odvetniku pred sodiščem na prvi stopnji.

Ali moram biti državljan Republike Slovenije, da bi lahko zaprosil za brezplačno pravno pomoč?

Ne, brezplačna pravna pomoč je na voljo tudi tujcem, ki se zakonito zadržujejo v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo pogoje, določene v Zakonu o brezplačni pravni pomoči.

Kako dolgo traja postopek odobritve brezplačne pravne pomoči?

Praviloma bo Služba za brezplačno pravno pomoč, krajevno pristojnega okrožnega sodišča o vaši vlogi oz. prošnji za BPP odločila v dveh tednih. 

Odločba o odobritvi ali zavrnitvi prošnje za BPP

Sodišče o prošnji odloči z odločbo. Če prošnjo zavrne, odločbo pošlje le predlagatelju!

Če predlogu ugodi, odločbo pošlje predlagatelju in imenovanemu odvetniku. 

 

Odvetnik Jurij Kutnjak vam nudi celovito pravno pomoč pri zadevah v zvezi z brezplačno pravno pomočjo. 

Za rezervacijo termina v zvezi z dodelitvijo brezplačne pravne pomoči pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

 

Koristne povezave v zvezi s člankom: 

Pravni članki:

FAQ (BPP)

Pravni dokumenti 

pooblastilo za zastopanje
prošnja za dodelitev BPP

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top