Darilna pogodba za primer smrti

Darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti 

Darilna pogodba je dvostranski pravni posel, na podlagi katerega darovalec v breme svojega premoženja in v soglasju z obdarjencem slednjega neodplačno obogati. Darovalec v zameno za darilo ne prejme ničesar, medtem ko se obdarjenec z darilom obogati. 

Zato je darovalec deležen posebnega varstva s priznanjem pravice do enostranskega preklica darila iz zakonsko določenih razlogov. Obdarjenec mora izpolniti pogoj, če želi obdržati darilo: darovalcu mora izkazati določeno stopnjo hvaležnosti oz. mu vsaj ne sme biti nehvaležen. 

Upniki in nujni dediči so varovani pred darovalčevim neodplačnim razpolaganjem s premoženjem, pri katerem bi darovalec (kot dolžnik ali zapustnik) oškodoval svoje upnike ali nujne dediče tako, da bi s sklenitvijo darilne pogodbe ostal brez premoženja. Takšne darilne pogodbe so neveljavne. Pod zakonsko določenimi pogoji, jih lahko upniki in nujni dediči (po smrti) izpodbijajo in zahtevajo njihovo razveljavitev. 

Zapisano velja tako za darilno pogodbo, kot darilno pogodbo za primer smrti.

Darilna obljuba

Od darilne pogodbe, s katero se darovalec zaveže obdarjencu dati darilo in mu ga tudi izroči (prenese lastninsko pravico), je potrebno ločiti darilno obljubo. 

Darilna obljuba je pogodba med darovalcem in obdarjencem, pri kateri se darovalec le zaveže na obdarjenca neodplačno prenesti lastninsko pravico. Te obveznosti pa ne izpolni takoj, temveč kasneje. Darovalec ostane lastnik do izročitve stvari obdarjencu, ali npr. pri darilni pogodbi za nepremičnino, do izstavitve zemljiškoknjižnega dovolila in vknjižbe obdarjenca v zemljiško knjigo. 

Darilo za primer smrti je vrsta darilne obljube pri kateri darovalec do smrti ostane lastnik podarjene stvari oz. obdarjenec šele s smrtjo darovalca pridobi lastninsko pravico, npr. pri nepremičnini tako, da se obdarjenec lahko šele po smrti darovalca v zemljiško knjigo vknjiži kot lastnik. Pogodba se izpolni šele po darovalčevi smrti, do smrti ostane lastnik in posestnik stvari darovalec. 

Za darilo za primer smrti je značilno še:

  • sklenjena mora biti v obliki notarskega zapisa in pogodba izročena obdarjencu, sicer je neveljavna,
  • darovalec jo lahko, kot vsako drugo darilno pogodbo, prekliče iz razloga stiske, hude nehvaležnosti in pozneje rojenih otrok. Odpoved pravici do preklica je nična,
  • ima enak učinek kot oporoka z razliko, da lahko oporočitelj oporoko vsak čas prekliče brez razloga, darilno pogodbo pa le iz določenih razlogov.

 

Nujni delež in izpodbojnost darilne pogodbe

Darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti, sta izpodbojni, če je darovalec z njo oškodoval upnike ali prikrajšal nujne deleže nujnih dedičev. 

Pri prikrajšanju nujni deležev je darilo izpodbojno šele po smrti darovalca, ko nastopi dedovanje. 

Upoštevati je pri tem potrebno, da se darilo, ki ga je morebiti prejel nujni dedič, všteje v njegov dedni delež in da imajo ostali nujni dediči, katerih nujni deleži bi bili zaradi darila prikrajšani, pravico zahtevati, da se darilo vrne v zapuščino.

V obeh primerih (upnikov in nujni dedičev) je uveljavitev zahtevka vezana na rok, po poteku katerega pravica do sodnega varstva preneha. 

Darilna pogodba ali oporoka?

Darilna pogodba in darilna pogodba za primer smrti, ter oporoka predstavljajo neodplačne pravne posle s katerimi ni mogoče veljavno obiti pravil o nujnem deležu. Pravice dediča do nujnega deleža ni dopustno prikrajšati ne za darilno pogodbo, niti z oporoko.

Darilna pogodba za primer smrti je za obdarjenca sicer varnejša rešitev od oporoke, saj jo je težje prekliče. V tem pogledu je za obdarjenca še varnejša darilna pogodba pri kateri pride do izročitve podarjene stvari in prenosa lastninske pravice takoj in ne šele ob smrti darovalca. 

Odgovor na vprašanje, ali skleniti darilno pogodbo ali napraviti oporoko, bo odvisen predvsem od namena in cilja, ki se želi doseči. Za obdarjenca je glede možnosti preklica, vsekakor ugodnejša darilna pogodba. 

Odgovor je odvisen tudi trenutka nastanka davčne obveznosti oz. obveznosti plačila davka na dediščine in darila. Pri darilni pogodbi je potrebno davek plačati takoj, pri darilni pogodbi za primer smrti in oporoki pa šele po smrti darovalca, razen v kolikor gre za dediče I. dednega reda, ki davka ne plačajo.

 

Za podrobnejše informacije o darilni pogodbi preberite prispevke, ter vprašanja in odgovore v nadaljevanju.

Za rezervacijo termina v zvezi z darilno pogodbo, dedovanjem in zastopanjem v zapuščinskem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top