FAQ

Kdaj obdolženi potrebuje odvetnika (zagovornika) v kazenskem postopku?

Ločiti je potrebno kazenske postopke v katerih je obramba z zagovornikom obvezna (npr. pri težjih kaznivih dejanji, odvzem prostosti, pripornih zadevah itd.) in postopke, pri katerih obramba sicer ni obvezna in se obdolženi lahko zagovarja sam, je pa obdolženemu, zaradi zahtevnosti primera, potrebna.

Glede na to, da bo obdolženi v zapletenih zadevah težko sam uveljavil svoje pravice in interese, je zelo priporočljivo za zagovor pooblastiti odvetnika. V kolikor oddolženi nima sredstev za zagovornika,, lahko zaprosi sodišče za brezplačno pravno pomoč.

Policija me je z vozilom ustavila zaradi suma storitve prometnega prekrška. Ali mi lahko odvetnik pomaga pri znižanju izrečene globe za prometni prekršek?

V prekrškovnih zadevah praviloma obramba z zagovornikom ni obvezna. 

V prekrškovnih postopkih se kršitelj lahko zagovarja sam, a tudi prekrškovna zadeva je lahko pravno in dejansko zapletena. Posebej pri prometnih prekrških bo sodišče velikokrat ugotavljajo dejansko stanje s pomočjo izvedenca cestnoprometne stroke. O izvedeniškem mnenju se bo potrebno izjasniti, na njega dati morebitne pripombe, predlagati dopolnitev ali drugega izvedenca itd., kar vse so procesna opravila, ki jih bo kršitelj težko opravil sam. 

Za uspešno in učinkovito uresničitev procesnih pravic, s ciljem doseči nižjo kazen ali celo oprostitev očitkov, je zato zagovor z odvetnikom neizogiben.

V primeru oprostilne sodbe, je sodišče oz. država dolžna kršitelju ali obdolženemu v kazenskem postopku, povrniti stroške, ki jih je imel s postopkom, tudi stroške zastopanja oz. zagovora z odvetnikom.

Za katera kazniva dejanja me lahko odvetnik zagovarja v kazenskem postopku?

Odvetnik za področje kazenskega prava lahko obdolžene zagovarja v vseh kazenskih postopkih in tudi v vseh prekrškovnih postopkih. 

To pomeni, v kazenskih postopkih zaradi katerega koli kaznivega dejanja ali prekrška, v vseh fazah postopka od začetka predkazenskega postopka na policiji, v postopku preiskave in glavne obravnave, do postopka z rednimi (pritožba) in izrednimi pravnimi sredstvi (npr. zahteva za varstvo zakonitosti), nadalje pa tudi v postopku pred Ustavnim sodiščem R Slovenije in mednarodnimi sodišči.

Odvetnik za kazensko pravo lahko stranko ali obdolženega zastopa ali zagovarja pri vložitvi kazenske ovadb oz. predloga za pregon, ugovora zoper obtožnico, in npr. postopkih, ki se nanašajo na izvršitev kazenske sankcije pri vložitvi predloga za alternativno obliko prestajanja zaporne kazni (npr. za ti. »vikend zapor«), predloga za pogojni odpust s prestajanja kazni, prav tako pa lahko stranko zastopa v civilnem postopku zaradi odvzema premoženja nezakonitega izvora.

 

Za rezervacijo termina v zvezi z kazenskim ali prekrškovnim postopkom pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

 

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

 

Pravno obvestilo:

Vsebina prispevkov je zasnovana in namenjena za kritični razmislek in ne predstavlja pravnega mnenja, pravnega nasveta ali priporočila odvetnika Jurija Kutnjak ali njegove odvetniške pisarne.

Odgovori na vprašanja, ter druga vsebina te strani, so zaradi večje razumljivosti poenostavljeni in lahko kljub prizadevanju vsebujejo napake, zato odvetnik ne jamči za njihovo pravilnost ali popolnost. Služijo naj le kot izhodišče za natančnejše preučevanje določene problematike.

Prispevki ne nadomeščajo konkretnega pravnega nasveta in ne predstavljajo pravne podlage za mandatno razmerje. Pred sprejetjem vsake odločitev in pred vsakim dejanjem, se vedno posvetujte z odvetnikom ali drugim pravnim strokovnjakom. 

Odvetnik Jurij Kutnjak ne prevzema odgovornosti za odločitve ali pravne posledice ravnanj opravljenih na podlagi prispevkov na tej strani. Odškodninska in vsaka druga odgovornost odvetnika Jurija Kutnjak ali njegove odvetniške pisarne je izključena.

 

Opomba:

Izrazi, ki so v besedilu uporabljeni v moškem spolu, so uporabljeni nevtralno ter se nanašajo na osebe vseh spolov.

Izvirna vsebina spletnih strani je pripravljena v slovenskem jeziku. Vsebina spletnih strani v angleškem in nemškem jeziku je pripravljena v prevodu iz slovenskega besedila, ne predstavlja overjenega prevoda, ter služi le za primerjalno proučevanje določene pravne problematike.

Back to top