Ločitev: otroci, preživnina, postopek

Razveza in dodelitev otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitev preživnine in stikov

Ko starši ne živijo skupaj ali nameravajo več živeti skupaj, kot je to v primerih razveze zakonske ali zunajzakonske skupnosti, se morajo dogovoriti o varstvu in vzgoji skupnih otrok, o določitvi stikov in preživnine.

V primeru, da pri ločitvi ne najdejo skupne rešitve, jim pri oblikovanju dogovora lahko pomaga center za socialno delo ali po njihovi izbiri tudi mediatorji. Če starši dosežejo dogovor o varstvu in vzgoji otrok, določitvi stikov in preživnine, lahko predlagajo sklenitev sodnega dogovora oz. poravnave. Vendar, če sodišče ugotovi, da dogovor ni v skladu s koristjo otrok, predlog zavrne. V primerih, ko se starši ne morejo sporazumeti, odločitev sprejme sodišče. Predlog lahko na sodišče vložijo sami ali s pomočjo odvetnika. Sodišče lahko izda novo odločbo o varstvu in vzgoji otroka, določitvi stikov ali preživnine, če se razmere spremenijo in to zahteva korist otroka.

Varstvo in vzgoja otroka

Otroka se lahko na podlagi dogovora staršev ali odločitve sodišča zaupa v skupno varstvo in vzgojo obema staršema ali v varstvo in vzgojo enemu od staršev. Pri odločanju o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, morata starša, če otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo obema, delovati sporazumno in v skladu s koristjo otroka na kar pazi sodišče v postopku po uradni dolžnosti.

Stiki

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema in prav tako imata oba starša pravico do stikov z otrokom. Stiki so zasnovani z namenom zagotavljanja koristi otroka. Otrok ima pravico tudi do stikov z drugimi osebami, s katerimi je družinsko povezan in nanje osebno navezan, razen če je to v nasprotju s koristjo otroka.

Preživnina

Obveznost preživljanja med starši in otroki je urejena v Družinskem zakoniku. Starši morajo preživljati svoje otroke do polnoletnosti, po polnoletnosti pa obstaja dolžnost preživljanja pod pogojem rednega šolanja oziroma študija.

Določitev preživnine

Starši, ki ne živijo ali ne bodo več živeli skupaj, se morajo sporazumeti o preživljanju skupnih otrok, ter pri tem posebej upoštevati otrokove potrebe in koristi. Če se starša ne moreta o preživninski obveznosti in višini preživnine sporazumeti sama, o tem odloči sodišče v nepravdnem postopku. 

Izterjava preživnine v izvršilnem postopku

Če dolžnik prostovoljno ne izpolnjuje obveznosti plačila preživnine v skladu z izvršilnim naslovom (sodba, sklep sodišča, izvršljiv notarski zapis, skupaj z obvestilom o uskladitvi preživnine), lahko upnik (v tem primeru otrok oz. zanj tisti starš, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo kot njegov zakoniti zastopnik) vloži na sodišču predlog za izvršbo sam ali po odvetniku za družinsko pravo oz. ločitve. 

Sodišče lahko odredi izvršbo na dolžnikovo plačo, pokojnino ali drugo redno denarno prejemek ali na njegovo premoženje. Izvršba na dolžnikovo plačo, pokojnino ali drugo redno denarno prejemek je omejena z zakonom, ki ščiti del dolžnikovih prejemkov pred izvršbo, da dolžnik in njegova družina ne bi bili pahnjeni v preveliko finančno stisko.

Mediacija

Če se starši sami ne morejo sporazumeti o vprašanjih, povezanih z varstvom in vzgojo otrok, stiki in preživnino, lahko poiščejo pomoč mediatorja. Mediator je nepristranska oseba, ki pomaga staršem najti rešitve, ki so v najboljšem interesu njihovih otrok. Mediacija je postopek, ki je običajno hitrejši, manj stresen in cenejši od sodnega postopka. Prav tako omogoča staršem, da ohranijo večji nadzor nad odločitvami, ki vplivajo na njihove otroke.

Sporazum o varstvu in vzgoji otrok, določitvi stikov in preživnini

Starši lahko predlagajo sklenitev sodne poravnave, če se sporazumejo o varstvu in vzgoji otrok, določitvi stikov in preživnini. Sodišče bo predlog zavrnilo, če ugotovi, da sporazum ni v skladu s koristjo otrok.

Sodno odločanje

Če se starši ne morejo sporazumeti, bo o vprašanjih varstva in vzgoje otrok, določitvi stikov in preživnine odločilo sodišče. Sodišče lahko tudi izda novo odločbo o teh vprašanjih, če se spremenijo razmere in koristi otroka zahtevajo tako spremembo.

Sodišče bo pri odločanju vedno in primarno upoštevalo koristi in interese otroka, šele nato vse ostale okoliščine primera. 

 

Za rezervacijo termina v zvezi družinskopravnimi vprašanji in razvezo zakonske zveze pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti

Predlog za razvezo zakonske zveze, sporazum zakoncev o razvezi zakonske zveze

Zakonodaja:

  • Družinski zakonik - DZ,
  • Pravilnik o izvajanju predhodnega svetovanja
  • Zakon o preprečevanju nasilja v družinah - ZPND
  • Zakon o nepravdnem postopku - ZNP-1,
  • Kazenski zakonik – KZ-1,
  • Zakon o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke - ZZOKPOHO
  • Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS),
  • Zakon o brezplačni pravni pomoči - ZBPP
  • Zakon o ratifikaciji konvencije o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok (MKCVMUO) 
  • Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (2003/2201)

 

Sodna praksa:

Back to top