Odvetnik za pravo nepremičnin

Odvetnik za nepremičninsko pravo - pravna pomoč in svetovanje pri prodaji nepremičnin

Pravo nepremičnin oz. nepremičninsko pravo predstavlja kompleksno in obsežno pravno tematiko, urejeno s številnimi zakonskim in podzakonskimi predpisi. Ker ta za laika predstavlja težko razumljivo pravno področje, je pomembno, da vas pri, npr. pri sklepanju prodajne pogodbe za prodajo hiše ali stanovanja, zastopa odvetnik za nepremičninsko pravo, tj. strokovnjak na področju nepremičninskega prava z ustreznimi izkušnjami.

Odvetnik Jurij Kutnjak vam bo svetoval in pomagal pri sestavi prodajne (kupoprodajne) pogodbe, ter poskrbel, da se upoštevajo vaše želje in pričakovanja. Odvetnik vam bo svetoval in vas zastopal na področju pravnih vprašanj, v kolikor pa bi za pravni posel bilo potrebno tudi drugo strokovno znanje (npr. pri ugotavljanju davčne obveznosti, pri izmeri, sestavi načrta, iskanju kupcev oz. nepremičninske agencije), vam bo pomagal poiskati ustreznega strokovnjaka na teh področjih, npr. pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin ali sodnega cenilca, davčnega svetovalca, geodeta, nepremičninsko agencijo itd.

Če v postopku prodaje ali sklenitve drugega pravnega posla z nepremičnino potrebujete pravno pomoč, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za zastopanje v postopku prodaje ali sklenitve drugega pravnega posla z nepremičnino.

Kaj predstavlja pravno pomoč odvetnika pri pravu nepremičnin?

Odvetniška storitev pri pravnem prometu z nepremičninami predstavlja predvsem:

 • pregled pravnega stanja nepremičnine, npr. obremenjenost z hipoteko, stvarno služnostjo, plombami oz. tekom zemljiškoknjižnih postopkov, predznambe, zaznambe, 
 • pravna razlaga vpisov v zemljiški knjigi (služnostne pravice, hipoteke, predznambe, zaznambe ipd.),
 • sestava pravnih mnenj, nasvetov in predlogov pri prodaji, nakupu, daritvi, delitvi lastnine
 • priprava pogodb pri prodaji ali nakupu, daritvi, preužitku ali dosmrtnemu preživljanju, izročitvi nepremičnine, razdelitve skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, o delitvi solastnine, najem ipd. 
 • svetovanje pri davčnopravnih vprašanjih v zvezi z davkom na promet nepremični, davkom od kapitalskega dobička ipd. in zastopanje v postopku odmere davka 
 • zastopanje v nepremičninskih sporih, sporih za izpraznitev stanovanja, določitev nujne poti, povračila vrednosti v vložka oz. povečanja vrednosti nepremičnine ipd. 
 • in drugo.

 

Pravna pomoč pri nepremičninskih sporih - Zastopanje v pravnih postopkih za nepremičnine

Na prvem mestu je zagotovitev ustrezne pravne pomoči, za kar bo izbira odvetnika v večini primerov najprimernejša rešitev. 

Odvetniška dejavnost predstavlja tudi ali zlasti zastopanje v sodnih sporih oz. pravdah, ki se nanašajo na nepremičnine, npr.:

 • spor zaradi neveljavnosti prodajne pogodbe, pravice odstopa od pogodbe, 
 • spor zaradi vračila are, kupnine, pravnih in dejanskih napak,
 • spor zaradi neveljavnosti ali preklica darilne pogodbe, 
 • spor zaradi ugotovitve deleža na skupnem premoženju, 
 • spora zardi vračila ali priznanja vlaganj v nepremičnino, 
 • spor zaradi ustanovitve ali prenehanja služnosti, priposestvovanja, spori motenja ali odvzema posesti, izbrisna tožba ipd.

 

Ker so pravna vprašanja nepremičninskega prava lahko zelo zapletena in ker je potrebno dobro poznavanje določil pravdnega in nepravdnega postopka, ter v marsikaterem primeru tudi upravnih postopkov, vam svetujem, da se ne zastopate sami in si poiščete pomoč nepremičninskega odvetnika. 

Pravna pomoč strokovnjaka - odvetnika za nepremičninsko pravo je za izognitev zapletom in sporom v zvezi s pravnim poslom z nepremičnino (sklenitvijo pogodbe, vračilom are, avansa, uveljavitvijo pravnih in dejanskih napak itd.) ključno že v zgodnji fazi sklepanja pogodbe oz. že pred sklenitvijo pogodbe. Pravno pomoč odvetnika si pridobite že v času pogajanj pri pripravi pogodbe in ne šele takrat, ko po sklenitvi pogodbe pride do spora.

Za pravni nasvet in zastopanje kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in se prepričajte, zakaj je prava izbira za vaš primer. S strokovno pomočjo odvetnika se boste izognili nevarnostnim in tveganjem povezanih z nakupom ali prodajo nepremičnine, darilu, vpisom v zemljiško knjigo in pri drugih pravnih poslih. Za vas bo preveril pravno stanje nepremičnine, pridobili vso potrebno dokumentacijo, vas obvestil o vseh pomembnih pravnih vprašanjih, ter pripravil ustrezen osnutek pogodbe.

Back to top