Pogodbe v obliki notarskega zapisa

Posebna obličnost pri pogodbah: pomen in zahteve za sklenitev notarskega zapisa

Nekatere vrste pogodb zahtevajo posebno obličnost v skladu s pravnimi predpisi, ki varujejo interese pogodbenih strank in pravni promet. Za te pogodbe je določeno, da morajo biti sklenjene v obliki notarskega zapisa.

Pogodba, ki predpisanega obličnostnega pogoja ne izpolnjuje, ni veljavna. Pogodbo vam lahko sestavi tudi odvetnik, notar pa jo potrdi v obliki notarskega zapisa. 

V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji pravni posli:

  • pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema in zunajzakonskima partnerjema,
  • pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost,
  • sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju,
  • drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, npr. pogodba o dosmrtnem preživljanju, izročilna pogodba, pogodba o preužitku, darilna pogodba za primer smrti, pogodba o prenosu poslovanja s.p. na druge osebe, pogodba o pripojitvi, združitvi, oddelitvi gospodarske družbe.

 

Za pravni nasvet in zastopanje pri sklenitvi pogodbe, ki jo je potrebno skleniti v obliki notarskega zapisa, kontaktirajte odvetnika. Svetoval vam bo pri izbiri ustrezne vrste pogodbe, sestavil osnutek pogodbe in pomagal pri izbiri notarja po vaši želji.

Back to top