Pravo nepremičnin

Celovite odvetniške storitve na področju prava nepremičnin v Sloveniji

Poslovne odločitve na področju prava nepremičnin, so pri prodaji ali nakupu, darilu nepremičnine (stanovanja, hiše, zemljišča ipd.), ter pri vseh drugih vrstah pogodb povezanih z nepremičninami, povezane z uporabo številnih predpisov, ki so za laika pogosto težko razumljivi in jasni. Pravni posel z nepremičnino je praviloma povezan tudi z ugotavljanjem davčne obveznosti pri prometu z nepremično, darilu, kapitalskim dobičkom, DDV.

Da bo sklenitev pravnega posla z nepremičnino čim bolj pravno varna, čim manj obremenjujoča in kočno tudi čim hitrejša, vam priporočam, da si pri vsakem poslu z nepremičninami pridobite pomoč odvetnika za nepremičninsko pravo z ustreznim znanjen in izkušnjami na področju prava nepremičnin.

Če v postopku prodaje ali sklenitve drugega pravnega posla z nepremičnino potrebujete pravno pomoč, kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za zastopanje v postopku prodaje ali sklenitve drugega pravnega posla z nepremičnino.

Pravno svetovanje, pogodbe, in reševanje sporov - strokovna pomoč pri nepremičninskih zadevah

Na področju prava nepremičnin vam odvetnik Jurija Kutnjak nudi predvsem naslednje odvetniške storitve: 

Sestava in pregled pogodb:

  • pravno svetovanje (predpisi, vrsta pogodbe, osnovna davčna obremenitev, stroški),
  • pridobitev dokumentacije (izpisek iz zemljiške knjige, potrdilo o namenski rabi zemljišča, izjave v zvezi z predkupno pravico, izbrisna pobotnica),
  • pogajanja in sestava pogodb (prodajna pogodba, predpogodba, darilna pogodba, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, izročilna pogodba, pogodba o delitvi in razdružitvi solastnine, pogodbe o delitvi in razdružitvi zapuščine, pogodba o razdružitvi skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, najemna pogodba, dedni dogovor),
  • vpis in izbris iz zemljiške knjige itd.

 

Pomoč pri reševanje sporov:

  • zastopanje v pravdnem postopku (veljavnost pogodb, vračilo vlaganj, ugotovitev služnosti, nujna pot, priposestvovanje, motenje in odvzem posesti, izbris hipoteke iz zemljiške knjige, izpraznitev stanovanja ali poslovnega prostora, deložacija, plačilo najemnine ali uporabnine, ugotovitev deleža na skupnem premoženju, odvzem in motenje posesti, obstoj služnostne pravice ipd.),
  • nepravdnem postopku (delitev skupnega premoženja zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, delitev solastnine, ugotovitev deleža na skupnem premoženju zakoncev ali zunajzakonskih partnerjev, določitev meje),
  • izvršilnem postopku (prisilna izselitev, prisilna prodaja na javni dražbi).

 

Drugo: 

  • pravna mnenja, zastopanje pri drugih opravilih (pri odmeri davčne obveznosti v postopku finančnega organa, notarskih overitvah, cenitve, odmere, načrti ipd.)

Zagotovite si celovito izvedbo vaših nepremičninskih poslov. Odvetnik Jurij Kutnjak iz Maribora vam nudi celovito pravno pomoč pri prodaji in nakupu, najemu, delitvi in razdružitvi, hipotekarnih poslih stanovanj, enostanovanjskih hiš, objektov, zemljišč, ter drugih nepremičninskih zadevah na območju celotne Slovenije, in v povezavi z tujimi, preverjenimi odvetniškimi pisarnami, tudi v tujini. 

Pri cenitvi vrednosti nepremičnin (stanovanja, enostanovanjske hiše, objekta, zemljišča) vam bo odvetnik pomagal pri iskanju in izbiri ustreznega – pooblaščenega cenilca vrednosti nepremičnin.

Pri davčnopravnih zadevah vam odvetnik nudi zastopanje v postopku odmere davka na promet nepremičnin, davka na darilo ali kapitalskega dobička, pomoč pri iskanju in izbiri davčnega svetovalca.

Koristne povezave v zvezi s člankom:

Pravni dokumenti 

pooblastilo za zastopanje

Zakonodaja

  •  …. 

Sodna praksa:

Back to top