Zastavna pravica na nepremičnini (hipoteka)

Hipoteka za zavarovanje plačila upnikove terjatve 

Hipoteka oz. zastavna pravica na nepremičnini se vpiše v zemljiško knjigo, praviloma na podlagi hipotekarne pogodbe med zastaviteljem (dolžnikom) ter hipotekarnim upnikom in nastane z vknjižbo v zemljiško knjigo. Hipoteka predstavlja stvarnopravno zavarovanje terjatev hipotekarnega upnika, ki jo ta ima zoper dolžnika. Zastavitelj je lahko dolžnik, ni pa to nujno. V primeru neplačila dolga oz. zamude pri plačilu, ima hipotekarni upnik pravico zahtevati sodno prodajo nepremičnine, ter poplačilo terjatve iz prejete kupnine v izvršilnem postopku v primeru, da je pogodba sestavljena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

Če hipotekarna pogodba ni sestavljena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, se pravica poplačila iz zastavljene nepremičnine (najprej) uveljavi s hipotekarno tožbo v pravdnem postopku in šele nato v izvršilnem postopku. 

Pri sestavi ali pregledu hipotekarne pogodbe, vpisu ali izbrisu hipoteke iz zemljiške knjige, ter vložitvi hipotekarne tožbe oz. predloga za izvršbo za sodno izterjavo terjatve s prodajo nepremičnine ali ugovora zoper sklep o izvršbi, pooblastite odvetnika za nepremičninsko pravo.

Back to top