Delitev stvari v solastnini – nepremičnine

Solastnina in skupna lastnina: pravice in postopki pri delitvi idealnih in nedoločenih deležev

Solastnina in skupna lastnina (npr. zakoncev na skupnem premoženju) predstavljata pravno razmerje pri katerem lastninska pravica na stvari pripada več osebam. Pri solastnini v idealnih deležih, pri skupni lastnini pa skupno in deleži niso določeni. Določila zakonov, ki se nanašajo na solastnino se praviloma uporabljajo tudi za skupno lastnino, razen če je zanjo določenega kaj drugega. 

Delitev solastnine je lahko prostovoljna, če se solastniki npr. odločijo, da zemljišče odmerijo in dele razdelijo. Lahko pa je tudi prisilna in določena s strani sodišča na predlog vsakega solastnika, ne glede na to, da ostali solastniki temu nasprotujejo. 

Pravo namreč priznava vsakemu solastniku pravico zahtevati delitev stvari v solastnini, kar je mogoče opraviti na dva načina: z fizično ali civilno delitvijo (s prodajo stvari in razdelitvijo kupnine med solastnike, v skladu z višini solastniških deležev). 

Za pravni nasvet in zastopanje v postopku delitve solastnine ali skupne lastnine kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in se prepričajte, zakaj je prava izbira za vaš primer.

Delitev solastnine: fizična delitev in reševanje sporov v nepravdnem in pravdnem postopku

Če narava stvari to dopušča oz. je stvar fizično deljiva, ima fizična delitev solastnine prednost pred civilno delitvijo. Pri nepremičnini (npr. deljivem zemljišču) to poenostavljeno pomeni, da lahko solastniki zemljišče razdelijo oz. razdružijo s pogodbo o delitvi solastnine po kateri vsakemu solastniku pripade del nepremičnine v obsegu, ki je sorazmeren njegovemu idealnemu deležu. O tem, ali naj se solastnina sploh razdruži ali npr. kateri del naj pripade kateremu solastniku, lahko med solastniki nastane spor. V primeru spora o delitvi solastnine ima vsak solastnik pravico predlagati, da delitev opravi sodišče v nepravdnem postopku. Če med solastniki pride do spora o morebitnih vlaganjih, obsegu deležev ipd., jih sodišče za ureditev teh vprašanj napoti na pravdni postopek in je potrebno ta upravičenja in zahtevke uveljaviti s tožbo v rednem pravdnem postopku. 

Možna je tudi delitev stvari v solastnini po kateri stvar v celoti pripade enemu izmed solastnikov, ta pa je po odločbi sodišča ostalim solastnikov dolžan v določenem roku plačati vrednost njihovih deležev. V postopku mora za ta način delitve predlagatelj izkazati močnejši pravni interes oz. upravičenje, da mu pripade celotna stvar.

Za pravni nasvet in zastopanje v postopku fizične delitve nepremičnine kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in ga pooblastite za vložitev predloga za delitev in razdružitev solastnine ali skupne lastnine..

Delitev solastnine: Civilna delitev, prodaja na dražbi in postopek izvršbe

Če stvar v solastnini fizično ni deljiva ali bi z delitvijo nastali nesorazmerni stroški, ostane le civilna delitev, tj. prodaja stvari na javni dražbi in razdelitev prejete kupnine med solastnike v sorazmerju z velikostjo njihovih solastninski deležev. Tudi o tem odloča sodišče v nepravdnem postopku. Vrednost nepremičnine je potrebno v postopku oceniti s pomočjo pooblaščenega sodnega cenilca za nepremičnine. Če se po izdaji sklepa o delitvi vsi solastniki strinjajo s prodajo in izplačilom solastniških deležev, se ta lahko opravi po pravilih nepravdnega postopka. Izklicna cena za prodajo na prvi javni dražbi je vrednost ugotovljena v nepravdnem postopku (tj. tržna vrednost). 

V nasprotnem primeru ima vsak solastnik pravico predlagati, da se nepremičnina proda po pravilih izvršilnega postopka, kar že v izhodišču pomeni, da se bo nepremičnina na javni dražbi začela prodajati za izklicno ceno, ki je nižja od tiste določene v sklepu o delitvi (prva izklicna cena je 70% ugotovljene vrednosti v nepravdnem postopku). 

Pri tem niti ni gotovo, da bo prodaja na javni dražbi sploh uspela. Če nepremične ne bo mogoče prodati na javni dražbi, bo solastnina ostala nerazdeljena, solastniki pa bodo sicer obdržali pravico zahtevati vnovično sodno prodajo na javni dražbi (dokler stvar ne bo prodana).

Sodna delitev nepremičnine je praviloma zelo dolgotrajen in večfazni postopek, za katerega vam predlagam, da se ga ne lotite sami in brez ustrezne pravne pomoči odvetnika. Za pravni nasvet in zastopanje v postopku delitve nepremičnine kontaktirajte odvetnika Jurija Kutnjaka in se prepričajte, zakaj je prava izbira za vaš primer.

Back to top