Zakonito in oporočno dedovanje

Zakonito in oporočno dedovanje v R Sloveniji

Zakonito in oporočno dedovanje

Pravila dedovanja in zapuščinski postopek v Sloveniji urejata Zakon o dedovanju in Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Zakon o dedovanju pozna dva dednopravna naslova, to sta zakon in oporoka. Oporočno dedovanje ima prednost pred zakonitim. Če je zapustnik napravil oporoko, bo nastopilo oporočno dedovanje. Zakonito dedovanje bo nastopilo le, če zapustnik ni napravil oporoke ali če je oporoka neveljavna.

Oporočno dedovanje

V primeru, da želi oseba svoje premoženje razdeliti drugače, kot pri dedovanju predvideva zakon, ji zakon omogoča, da to stori z oporoko (testamentom), ki predstavlja enostransko izjavo volje za primer smrti in ki mora biti izražena v predpisni obliki, sicer je neveljavna.

Z oporoko lahko oporočitelj razpolaga z vsem svojim premoženjem, vendar ne neomejeno. Svobodno lahko razpolaga le z ti. razpoložljivim delom premoženja. Kaj to, si preberite v nadaljevanju. Svoboda testiranja je omejena z pravicami dedičev do nujnih deležev. 

Zakonito dedovanje

Do dedovanja na podlagi zakona pride, če oporoke ni ali je ta neveljavna.

Zakon o dedovanju določa, kdo deduje kot zakoniti dediči, dedne rede, velikost zakonitih dednih deležev, vračunanje daril itd. Zakoniti dediči dedujejo v treh dednih redih, glede na svoje bližnje ali daljne sorodstveno razmerje z zapustnikom. 

Dediči bližnjega dednega reda izključujejo od dedovanja osebe bolj oddaljenega dednega reda.

Za podrobnejše informacije o zakonitih dedičih, nujnih deležih, veljavnosti oporoke, preberite prispevke, ter vprašanja in odgovore v nadaljevanju.

Za rezervacijo termina v zvezi z dedovanjem in zastopanjem v zapuščinskem postopku pokličite odvetnika Jurija Kutnjaka v času delovnih ur na tel. številko 00 386/2/25-23-780 ali pišite na e-mail na info@odvetnik-kutnjak.si.

Pravni dokumenti 

e-obrazci
pooblastilo za zastopanje
oporoka, preklic oporoke, dedna izjava, odpoved dediščini, predlog za izdajo evropskega potrdila o dedovanju

Zakonodaja:

 

Sodna praksa:

Back to top